Veel nahkhiirtest ja nende pesakastidest Linnamäel (0)

16. juuli Harju Elu kirjutas nahkhiirtele pesakastide paigaldamisest Linnamäe ümbruses. Artiklis heideti keskkonnaametile ette, justkui ei võtaks amet nahkhiirte kaitse vajadust tõsiselt.

Avaldame nüüd ka keskkonnaameti vastulause.

Keskkonnaameti hinnangul ei vaja nahkhiired selles piirkonnas täiendavaid kaitsemeetmeid võrreldes praegu juba kehtivate piirangutega. Nahkhiiri tuleb seal piirkonnas loomulikult kaitsta, kuid olemasolevad kaitstavate alade ning looduskaitseseadusest tulenevad isendikaitse tingimused on selleks igati sobilikud.

Siinjuures on oluline märkida ka seda, et 2019. aastal tehtud liikide ohustatuse hindamise tulemusena on enamik Eestis leiduvaid nahkhiiri soodsas seisundis.

Tõepoolest on Jõelähtme vald teinud 2017. aastal keskkonnaministeeriumile ettepaneku muuta üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000 kuuluva Jägala jõe hoiuala kaitse-eesmärke, sealhulgas lisada hoiuala eesmärgiks nahkhiired ning loobuda elupaigatüüpidena jõgede ja ojade kaitsmisest Linnamäe paisjärve alla jääval osal.

Keskkonnaminister keeldus 2018. aastal seda ettepanekut menetlemast, toetudes keskkonnaameti koostatud ekspertiisile.

Valla etteheited taanduvad suuresti Linnamäe paisjärvega seotud vaidlustele. Eks nahkhiired elutsevad ja toituvad seal, kus neile on selleks sobivad tingimused. Nahkhiired ei käi aga toitumas vaid Linnamäe paisjärvel. Selleks sobivad ka teised veekogud, nagu Jõelähtme ja Jägala jõgi, ümbruskonna tiigid ning osale liikidele pakuvad toitu ka metsad ja niidud.

Toitumisalade nappus ei ole keskkonnaameti hinnangul praegu selles piirkonnas nahkhiirte arvukuse piirajaks. Seetõttu ei leia me, et võimalik Linnamäe paisjärve veetaseme muutus kuidagi nahkhiirte elutingimusi või toidulauda sedavõrd halvendaks, et nahkhiiri oleks vaja täiendavalt kaitsta.

Olgu märgitud, et siin esitatud seisukohad on läbinud ka kohtuvaidluste proovikivi ning jõustunud kohtuotsus toetas keskkonnaameti seisukohti.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.