Rail Balticu eelistatud trassivalik vaidlustati kohtus (0)
Sel kolmapäeval vaidlustasid 16 Harju- ja Raplamaa elanikku ja kaks külaseltsi Tallinna halduskohtus Harju maavanema poolt eelistatud Rail Balticu trassivaliku, ask mis Harjumaal kulgeb Maardu linnas, medical Rae vallas, anabolics Kiili vallas ja Saku vallas.

Nn läänetrassi vahetus läheduses elavad inimesed paluvad kohtul kohustada Harju maavanemat lisama trassi eelvalikusse tagasi menetlusest välja jäetud trassialternatiivid ja keelata maavanemal vastu võtta maakonnaplaneeringut üksnes ühe trassialternatiiviga.

„Leiame, et 37-70 miljonit eurot kallima, kõige rohkem inimesi mõjutava ning väga oluliste keskkonna riskidega trassi valimine ei vasta Eesti riigi huvidele ja Eesti kodanike õiglustundele. Hagi esitajad taotlevad, et kohus rahuldaks meie esialgse õiguskaitse taotluse ning kohustaks Harju maavanemat lisama Harju maakonnaplaneeringu menetlusse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramisel sealt välja jäetud kaks alternatiivset trassikoridori ning, et lõplik valik tehakse avalikult ja õiglaselt kaalutletult,” ütles Kiili valla Kangru alevikku oma viieliikmelisele perele kodu rajav Meelis Šokman.

Vead on valikus

Šokmani sõnul on nii Kangru Küla Seltsi kui teiste nn läänetrassi äärde jäävate asumite elanikud ning neid ühendavad külaseltsid juhtinud 2014. aasta sügisest nii Harju maavanema, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, teiste asjasse puutuvate ministeeriumite kui ka vabariigi peaministri tähelepanu olulistele vigadele Rail Balticu trassieelistuse valikus. „Oleme toonud välja hulga jämedaid arvutus- ja kaalutlusvigu. Neist osa on trassi planeerijad parandanud, ent sellest hoolimata on meie arvates meelevaldsetele põhjendustele tuginedes langetanud Harju maavanem otsuse eelistada nn läänetrassi,” kirjeldas Šokman olukorda.

Šokmani sõnul ollakse veendunud, et nn läänetrassi eelistades on maavanem valinud võimalikest trassivalikutest teadlikult 37-70 miljonit eurot kallima valiku. „Elanikke saab selle valiku puhul mõjutatud 24 % rohkem ning keskkonnaohutuse seisukohast on tegu kõige sobimatuma variandiga. Lisaks tuleb arvestada, et tulevikus on plaanis Soomest lähtuv suuremahuline kauba transiitliiklus tuua inimeste kodude vahele, kuigi on võimalik see ka kaugemale viia,” ütles ta.

Tahetakse võrdlemist

Hagile allakirjutanud soovivad, et Harju Maakohus keelaks Harju maavanemal Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu trassi koridori asukoha määramise üksnes ühe – läänepoolse – trassialternatiiviga. Samuti soovitakse, et kohus kohustataks maavanemat veel kord analüüsima varasemalt kahte kõrvale lükatud trassikoridori varianti, millest üks on 37 miljonit eurot ja teine 70 miljonit odavam.

Kangru elanikud Meelis Šokman ja Aavo Remmelkoor toonitasid, et hagi esitajate eesmärk ei ole Rail Balticu projekti takistamine „Me kõik soovime, et sedavõrd suur, kallis ja oluline projekt viidaks ellu tuginedes tõepoolest kõigekülgselt põhjendatud analüüsidele ja lähtudes riigimehelikust suhtumisest,” kinnitasid hagile allakirjutanud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.