Saada vihje
Algatati keskpolügooni eriplaneering, ministeerium tunnistab ohtu loodusele (0)
Article title
Keskpolügoon. FOTO Vkipeedia
Kaitseministeerium teatas sel kolmapäeval, et algatas kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Ministeerium tunnistab, et rajatisega kaasneb oht looduskeskkonnale ja kohalikke elanikke võib häirida müra.

Planeeringuala suurusega 11 951 hektarit asub Kuusalu valla kaguosas. Eriplaneeringule ei koostata asukoha eelvalikut, sest asukoht on kinnitatud Harju maakonnaplaneeringus 2030+ ning harjutusväli on asutatud valitsuse korraldusega. Planeeringuga kavandatakse kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid ja ehitised on riigikaitselise funktsiooniga.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule.

Olulise negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.