Vytautas Martinonis: kooli avamine Merikülas ei toimu turvalisuse arvelt (0)

Kaks Harku valla volikogu eelmist esimeest, Arno Hirtentreu ja Kalle Palling, mõlemad Reformierakonnast, on oma kohalt järjepanu tagasi astunud. Kalle Palling, kes 30. märtsil sellest teatas, põhjendas sotsiaalmeedias oma otsust koalitsioonist erineva arusaamaga Muraste kooli arenguküsimustes ja rahulolematusega viisis, kuidas Tabasalu jalgpalliklubi rahastatakse.

Nädal tagasi, 21. mail valiti erakorralisel volikogu istungil uueks esimeheks teid, Vytautas Martinonis. Teie kuulute samuti Reformierakonda. Kas teid ei pannud koha vastuvõtmist tõsiselt kaaluma eelkäijate saatus?

Vytautas Martinonis: Tunnistan, et pakkumine asuda volikogu juhtima tuli mulle suure üllatusena. Kaalusin üsna kaua, seda enam, et olen sellel aastal vahetanud ka töökohta. Eesti Rahvusringhäälingust, kus ma 20 aastat töötasin nii osakonnajuhataja kui arendusjuhina, siirdusin aasta alguses Teliasse, kus olen nüüd IT teenuste juht. Aga loodan väga, et heade kolleegide toel saan nii siin kui seal uues ametis hakkama. Täpsuse mõttes lisan ka, et kandideerisin vallavolikokku Reformierakonna nimekirjas, kuid erakonda ei kuulu.

Harku valla ühe piirkonna on mõtteliselt pooleks jaganud Muraste kooli arendamise küsimus. Vallavalitsuse soov on, et Muraste kooli kolmas aste tuleks Merikülla, endisesse piirivalve õppekeskusesse. Enamik lapsevanemaid ja õpetajaid tahavad aga senisele koolile juurdeehitust. Kummas leeris olete teie?

Juba 2017. aasta kohalike valimiste eel valijatega kohtudes küsiti minult, millist arengustsenaariumi ma pooldan. Vastasin siis ja vastan praegu: lahendus koolile peab olema mõistlik ja ratsionaalne, mitte üksnes emotsioonidele, vaid esmajoones kainele kaalutlusele toetuv.

Kumba leeri te ikkagi toetate?

Teatavasti lõi Harku vallavalitsus vastavalt vallavolikogu otsusele võimaluse õppida kolmandas kooliastmes (7.-9. klass) Muraste-Suurupi piirkonnas eelmise aasta esimesest septembrist, mil alustas üks seitsmes klass Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) filiaalina tegevust Muraste kooli õppehoones. Mina toetan seisukohta, mille kohaselt järgmisest õppeaastast saab õppimist jätkata nii seitsmendas kui ka kaheksandas klassis TÜG-i filiaalis Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses.

Praegu on Muraste kooli küsimus lahendamisel Haridus- ja Teadusministeeriumis. Ja võib olla üsna kindel, et kui HTM ka annab koolitusloa, siis lapsevanemad, eriti kooli hoolekogu, pole ikka rahul, kaebavad otsuse edasi. Ka selles vägevas vägikaikaveos lapsed ikka 1. septembril koolipinki saavad istuda?

Esmalt täpsustan, et HTM-ile esitati taotlus, millega paluti väljastada koolitusluba Muraste Koolile õppe läbiviimiseks III kooliastmes (7.– 9. klass) Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses õppeaastal 2021/2022. Sel sügisel jätkatakse seal piirkonnas III kooliastmes õpet aga TÜG-i olemasoleva koolitusloa alusel Meriküla keskuses.

HTM küsis vallalt täiendavaid selgitusi kolmanda kooliastme avamiseks vajalike tingimuste täitmise kohta ja seda vallavalitsus ka tegi ning vajalikud ettevalmistustööd koos TÜG-iga juba käivad. Riikliku õppekava täitmiseks on üldkasutatavad ja kõigi ainetundide läbiviimiseks vajalikud ruumid olemas. Praegu projekteeritakse lahendusi ja valmistatakse ette õppeks vajaliku sisustuse soetamist. Terviseameti kooskõlastus täieneb pärast vastavate aineklasside sisustamist. Seal saavad olema väga head tingimused õppe läbiviimiseks III kooliastmes ning selleks vajalikud nõuded peavad olema 1. septembriks täidetud. Vajalik Päästeameti kooskõlastus on juba olemas.

Aga Meriküla kompleksi juurde viiv Tilgu tee, seda ei saa ju laiemaks teha?

Sellel aeglase liiklusega teel on ju käesoleva ajani väga väike koormus. Kooli avamisel hakkavad seal ju sõitma peamiselt needsamad inimesed, kes praegu peavad teed ohtlikuks. Teisi liiklejaid sinna märkimisväärsel hulgal ei lisandu. Nii et ohutus teel sõltub ennekõike nende inimeste liikluskäitumisest. Vald on planeerinud panna käima koolibussid, mille tulemusena tagatakse laste turvaline transport kooli ja tagasi ning õpilasel puudub vajadus käia jala mööda sõiduteed. See vabastab lapsevanemad laste transportimisest. Volikogu sotsiaalkaitse-, turvalisuse- ja tervishoiukomisjon, mille esimees ma olen, on turvalisuse küsimusi Tilgu teel korduvalt arutanud. Julgen kinnitada – kooli avamine Merikülas ei toimu turvalisuse arvelt.

Mis Tabasalu jalgpalliklubis lahti on? Eemalseisjale tundus klubi kiiresti arenev, jätkusuutlik, kus osati kaasata nii välistreenereid kui leida perspektiivseid noormängijaid…

Tekkisid finantsprobleemid. Lisaks sellele, et klubi sai tavapärasele toetusele vallalt veel eraldi rahasüste, oli tekkinud võlgnevusi, mille vald pidi erandkorras tasuma. Et edaspidi oleks kõik läbipaistev, klubide poolt vaadatuna võrdne ja aus, vaatasime volikogus üle spordiklubide ja spordiga tegelevate MTÜ-de toetamise põhimõtted. Edaspidi saavad kõik spordiga tegelevad MTÜ-d ühtsetel alustel rentida vallalt sportimiseks soodsamalt spordirajatisi, samuti ühtsetel alustel, vastavalt osalejate arvule, pearaha. Tingimuseks on see, et klubi rahaasjad peavad korras olema, samuti ei tohi olla võlgnevusi. Vald ei maksa enam kellegi rumalusi ja võlgnevusi kinni.

Olete nüüd kohalikus poliitikas eduka stardi teinud. Kas mõtlete juba ka suurest poliitikast, Toompeast, Brüsselist?

Ei mõtle.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.