Peavalu nimega Muraste kool (0)
Article title
Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu Tilgu teel kohas, kus keskmist mõõtu autodki teineteisest mööda ei mahu. Kui vastu tuleb aga koolibuss? Või läheb tee libedaks? Või tulevad lapsed õhtul pimedas klassiõhtult? Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Ühel pool on aga meri, teisel pool looduskaitse all olev pankrannik. Lahendust nendele küsimustele on leida raske, kui mitte võimatu... Foto Ülo Russak

Üks tee on Harku vallas kitsas. Ja see tee on nagu pudelikael – ühel pool tee otsas on aina paisuv Muraste asum oma õppurite, õpetajate ja senise kooliga, teisel pool otsas aga endine piirivalve õppekeskus oma avarate klasside ja muude ruumidega. Kuuludes nüüdseks Harku valla omandisse oleks see nagu kooliks loodud, aga…

Nagu saatuse nöögina on selle kitsa tee nimi Tilgu tee. Tilguta mis sa tilgutad, aga sorinal ei jookse. Nii ei pääseks ka Muraste kandi õppurid lahedalt liikuma suurt potentsiaali omava hooneni – tee on liiga kitsas. See tähendab, et ohtlik. Ja laiendada ka ei anna – paeklint, mille serva mööda tee kulgeb, on looduskaitse all. Muraste praegune kool aga, mis asub aadressil Lee tee 9, on otsustanud kasvada, saada lisaks kahele kooliastmele juurde kolmanda ehk lihtsamalt öeldes kasvada kuueklassilisest koolist üheksaklassiliseks kooliks. Seda kinnitab kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu: “Kasvamise otsus, mille üle kaua vaieldi, võeti vallavolikogu poolt vastu 2019. aasta 28. veebruaril.”

Harju Elu kirjutas toonasest otsustamisest: “Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling pani eelnõu “Muraste-Suurupi kandis III kooliastme avamine” hääletusele. Pikalt kuuma kartulina käest kätte käinud idee leidis üllatavalt laia toetuse. Vallavolikogu 21 liikmest võtsid istungist osa 17, kellest tervelt 16 hääletasid eelnõu poolt.”

Samuti tegi volikogu vallavalitsusele ülesandeks kavandada III kooliastme avamine ja pidamine kas Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel Muraste koolimajas, Meriküla Õppe- ja Spordikeskuses või mujal koostöös Muraste Kooliga või korraldada Muraste Kool ümber põhikooliks, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel.

Ka Mart Eensalu kinnitab seda: “Otsustati, et kuna Muraste koolil puudub kolmanda astme koolitusluba, siis Muraste kooli 7. klass õpib küll Murastes, aga seda Tabasalu Ühisgümnaasiumi filiaalina”.

Kalle Palling lahkus mängust

Läinud nädalal, 26. märtsil arutas volikogu taas Muraste kooliga seonduvat, seekord kooli põhimääruse muutmist. Paraku selgus, et VOLIS (VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse – toim) polnud istung jälgitav ja see katkestati. Pühapäeval, 29, märtsil teatas Palling valla sotsiaalmeedias ootamatult oma tagasiastumisest, kirjutades:

“Head inimesed! Olen otsustanud Harku valla volikogu esimehe kohalt tagasi astuda. See on minu isiklik otsus, mille põhjused on kaugemal kui tänane päev, ulatudes kohati ebamõistlikult pikaks ja ebakonstruktiivseks kujunenud vaidlustesse Muraste kooli tuleviku, Tabasalu jalgpalliklubi rahastamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni teemal.

Volikogu esimehena näen, et minu “samm tagasi” taastaks töörahu ja võimaldaks puhtalt lehelt arutelusid jätkata ja vajalikke otsuseid vastu võtta. Sest praeguses kriisis on meil vaja toimivat volikogu, mis otsiks vallaelanike jaoks parimaid lahendusi, mitte ei raiskaks aega lõpututele erimeelsustele ja isiklikele solvangutele. Siin on peeglisse vaatamise koht meist mitmetel.”

Muudeti kooli põhimäärust

Poolelijäänud volikogu istungit jätkati sel esmaspäeval, 30. märtsil aseesimehe Kaupo Rätsepa juhtimisel. Ettekande tegi abivallavanem Maris Viisileht, kes Harju Elule kirjalikult kinnitas:

“Harku vallavolikogu otsustas esmaspäevasel istungil häälteenamusega muuta Muraste Kooli põhimäärust selliselt, et kool saaks tegutseda kahel aadressil – Muraste külas Lee tee 9 ning Merikülas Tilgu tee 53. Teise olulisema muudatusena täiendati kooli tegutsemise vormi, mille kohaselt nähakse ette lisaks I ja II kooliastmele ka õpetamine III kooliastmes. Mõlemad muudatused jõustuvad 1. septembril 2021. aastal.

Põhimääruse muudatus on vajalik Muraste Koolile III kooliastme koolitusloa taotlemiseks. Käesoleval õppeaastal on Muraste-Suurupi piirkonnas III kooliastmes õppimine tagatud Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) koolitusloa alusel Murastes. Järgmisest õppeaastast saab jätkata seal piirkonnas III kooliastmes õppimist samuti TÜG-i koolitusloa alusel, aga siis juba Merikülas, mis tugineb volikogu poolt varem tehtud muudatustele TÜG-i põhimääruses.”

Koolitus Merikülas kiideti heaks

Sama kinnitab ka kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu: “Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärust muudetigi selliselt, et pandi sinna kaks aadressi, nii Muraste kui Meriküla aadress. Muraste kooli aadress on aga tähtajaline, lõpuga sellel kevadel. Sügisel koolitatakse Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloaga õpilasi tegelikult juba Merikülas.”

“Järgneva õppeaasta jooksul teeb koolipidaja ehk Harku vald ettevalmistusi, et tekitada Muraste koolil võimalus laiendada õppetööd 2021. aasta sügisel Meriküla Spordi- ja Õppekompleksi ruume kasutades,” toob Maris Viisileht välja volikogu koalitsiooni seisukoha. Selle seisukoha poolt hääletas 20-st volikogu istungil osalejast 12. Selle napi häälteenamusega vastu võetud otsusega pole rahul – ja suure häälteenamusega – aga õpetajad, kooli juhtkond ja lapsevanemad, õpilastest rääkimata. Ühe päevaga on volikogu otsuse vastasele petitsioonile kogutud üle 500 allkirja.

Ka oma kolme lapse eest

Petitsioonis seisab: “Muraste Kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul üritab vald praegu viiruse varjus läbi suruda otsuse, mis paneb sajad lapsed reaalselt ohtu ning mille vastu on selgelt nii kooli hoolekogu, direktor, õpetajad, lapsevanemad kui turvaeksperdid.”

Eensalu kinnitusel peavad Muraste lapsed valla praeguse plaani kohaselt hakkama sügisel koolis käimiseks ronima alla pankrannikust ja edasi ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed. “See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega. Kuigi kooli kolimine peaks kava kohaselt toimuma juba sügisel, pole vallal ühtegi plaani, kuidas lapsed ohutult kooli jõuavad,” selgitab Eensalu.

Ka lisab Eensalu: kooli hoolekogus on kalkuleeritud, et juurdeehituse tegemine Muraste koolile maksaks 2,4 miljonit eurot; Meriküla õppekeskuse kohendamine kooliks ja ühe aasta transpordikulud 1,6 miljonit eurot. “Nii et see juurdeehitus teeniks ennast juba mõne aastaga tasa,” on kooli hoolekogu esimees kindel. Seni aga, kui juurdeehitus teoks saab, tuleks õppetööd korraldada natuke kitsamates tingimustes: kasutada osaliselt koroonakriisi ajal omandatud distantsõpet, teha pikk vahetund klasside jaoks eri aegadel. “Sisemisi ressursse on ja nii õpetajad kui lapsevanemad suhtuksid sellesse mõistvalt. Meiega ei taha aga keegi midagi arutadagi,” ütleb mees, kelle enda kolm last käivad Muraste koolis.

Valla seisukoht: Koolitee on turvaline

Vallavalitsus kinnitab, et turvalisuse küsimus on neile väga oluline, mistõttu ei ole plaanitud Meriküla ja Muraste klindi treppi enne selle rekonstrueerimist kooliteena kasutusele võtta. “Oleme alustanud projekteerimistegevust nii allapääsu rekonstrueerimiseks kui ka sealt edasi Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse viiva kergliiklustee ning valgustuse rajamiseks,” ütles vallavanem Erik Sandla. “Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse viiv Tilgu tee on küll kitsas, kuid see on heas korras riigitee. Teeoludest tulenevalt valitakse väiksemad koolibussid, et oleks tagatud õpilaste turvaline koolitee. Sellest sügisest oleme planeerinud lapsi kooli transportida just koolibussidega ning järgmise aasta alguses pärast allapääsu rekonstrueerimist on lisaks koolibussile võimalik kooli liikuda turvaliselt ka rekonstrueeritud allapääsu ja valgustatud kergteed kasutades,” selgitas vallavanem. “Liiklejate ohutuse suurendamiseks on Tilgu teel kehtestatud ka kiiruspiirang 40 km/h. Samuti on Päästeamet kontrollinud Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse juurdepääsu ohutust. Komando käis kohapeal olukorraga tutvumas ning komando hinnangul Tilgu teelt keskusele päästeauto juurdepääsuga probleeme ei ole. 2020. aasta veebruaris Maanteeameti poolt tehtud ülevaatusel Tilgu teel puudusi ei tuvastatud,” tõi Sandla välja ning lisas, et Tilgu tee kui riigitee omaniku ülesandeid täidab Maanteeamet, kes peab tagama riigitee korrashoiu ja kasutamise ohutuse.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.