Mis saab kriisi tingimustes lasteaednike palgast? (0)
Article title
Muuga lasteaed. Foto Andres Tohver

Aasta alguses kavandasid Harjumaa omavalitsused kulutada lasteaedade ülapidamiseks 59 870 907 eurot. Harju Elu uuris, kas koroonakriisi tõttu ootab lasteaiatöötajaid ees palgakärbe.

Enne koroonakriisi puhkemist kavandasid 15 Harjumaa omavalitsust kulutada käesoleval aastal kokku 320 645 744 eurot. Sellest 18,6 protsenti ehk 59 870 907 eurot oli mõeldud lasteaedadele.

Kuigi absoluutarvudes – 11 100 000 eurot – kavandas lasteaedade peale kõige enam Rae vald, kellele järgnesid Viimsi vald 7 052 955 euroga ja Saue 6 200 000 euroga, siis vaadates lasteaedadele planeeritud kulude osakaalu omavalitsuse üldkuludest, ei mahtunud need vallad isegi mitte esiviisikusse.

Protsentuaalselt juhtis 23,3-ga Kose vald, kellele järgnesid Jõelähtme 21,9-ga ja Raasiku 21,8-ga.

Milline on palganumber?

Eesti riik nõuab, et magistrikraadiga lasteaiaõpetaja saaks 1315 eurot brutopalka kuus. Nii see Harjumaa omavalitsustes valdavalt ongi.
Mõnes omavalitsuses võib magistrikraadiga lasteaiaõpetaja siiski teenida rohkem – Harku vallas kuni 1512, Viimsi vallas 1475 ja Kose vallas 1350 eurot kuus.

Kui me võtame aga kõikide töötajate keskmise (k.a kvalifikatsioonita õpetajad, kokad, koristajad jne), siis on Saue vallas lasteaiatöötajate keskmine palk 1250, Viimsi vallas 1186, Lääne-Harju vallas 1184, Rae vallas 1155, Kiili vallas 1145, Harku vallas 1119, Saku vallas 1115, Jõelähtme vallas 1098, Anija vallas 1046, Raasiku vallas 1030, Kuusalu vallas ca 1000, Kose vallas ca 800, Loksa linnas ca 700 eurot.

Keila ja Maardu enda lasteaiatöötajate keskmist palka maakonnalehele edastada ei soovinudki. “Teie poolt esitatud päring loob eksliku kuvandi lasteaiaõpetajate ja muu personali palgatasemest,” arvas Keila linna finantsjuht Aivo Reiska.

Maardu rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov jällegi kartis, et selle numbri edastamine toob kaasa kohaliku opositsiooni täiendava kriitika linnavalitsuse suhtes.

Palka valdavalt ei kärbita

Harjumaa omavalitsustelt laekunud tagasiside põhjal võib öelda, et käesoleva aasta tulude alalaekumiseks prognoositakse 5–10 protsenti. See tähendab kärbete vajadust, kuid kas kärpekäärid tabavad ka lasteaiatöötajate palku?

Anija vald loodab esialgu kokku hoida lasteaedade majandamiskulude eelarve vähendamisega. Majandamiskulude 10-protsendiline vähendamine annab aga kokkuhoidu kõigest 15–16 000 eurot. “Töötasude vähendamise vajaduse otsustame jaanipäeva paiku,” teatas valla finantsjuht Liivi Hansen.

“Vaatame üle kõigi ametnike ja töötajate, sealhulgas hallatavate asutuste inimeste töötasud. Kooli- ja lasteaiaõpetajate töötasude vähendamisel on teatud piirangud, sest omavalitsused saavad riigieelarvest palgatoetust. Lasteaiaõpetaja miinimumpalgaks on 1215 eurot ning sellest vähem maksta ei tohi,” selgitas Saue abivallavanem Andres Kaarmann.

“See on praegusel keerulisel ajal tundlik teema ja seetõttu ma lasteaedade õpetajate palkadest ei räägi,” vastas Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Kiili vald, Lääne-Harju vald, Kose vald, Rae vald, Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Harku vald, Viimsi vald, Raasiku vald, Loksa linn, Keila linn ja Maardu linn rõhutasid vastustes Harju Elule, et nemad lasteaiatöötajate palkade kärpimist ei plaani.

Intervjuu

Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate kuupalgaks on ette nähtud 1315 eurot. Kas omavalitsusel on õigus seda kriisiolukorras vähendada? Kui jah, siis kui palju?

Liisa Tagel, haridus- ja teadusministeeriumi nõunik: Haridus- ja teadusministeerium ei näe, et kohalikul omavalitsusel oleks praegu alust ühepoolselt õpetajate töötasu vähendada. Kindlasti tuleb juhinduda tööseadusandlusest ning kehtivast määrusest nii üldhariduskoolide õpetajate, lasteaiaõpetajate kui ka tugispetsialistide osas. Muutusi saab teha vaid poolte kokkuleppel. Sealjuures on oluline, et kokkuleppeid ei sõlmitaks kiirustades – olude leevenedes naastakse nagunii ka tavapärase töö juurde.

Riik on andnud kõigile kohalikele omavalitsustele koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust lasteaiaõpetaja töötasude suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks. Kõik omavalitsused on 2020. aasta jaanuaris kinnitanud, et nad tagavad toetuse saamise aastal lasteaiaõpetajate töötasuks vähemalt 90 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Vabariigi valitsuse määrus www.riigiteataja.ee/akt/123122019013 on kohalikele omavalitsustele täitmiseks kohustuslik ja seda ei ole kavas praegu muuta.

Kui kärbitakse ülejäänud lasteaiatöötajate palka, siis millise piirini on omavalitsusel lubatud minna?

Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja puhul on vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud töötasu vähemalt 90 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Muu lasteaia personali puhul ei saa täistööajaga töötava isiku töötasu vähendada alla vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Kas lasteaedade kulude kärpimiseks vajab omavalitsus haridus- ja teadusministeeriumi heakskiitu või piisab omavalitsuse volikogu heakskiidust?

Eelarve muutmine, sealhulgas ka vähendamine on volikogu pädevuses. Volikogud on kinnitatud, et tagavad lasteaiaõpetajatele töötasu vähemalt selles määras, mis tasandus- ja toetusfondi määruses sätestatud www.riigiteataja.ee/akt/128042020020.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.