Merikülas õppetöö jätkub – nüüd juba 128 õpilasega (0)
Article title
Foto on tehtud eelmisel aastal Meriküla õppehoones õppima asunud 3. kooliastme avaaktusel. Selle aasta pildil saab õpilasi juba tunduvalt rohkem olema. Foto Ülo Russak

Harku valla volikogu kahel viimasel istungil, 29. juunil ja 29. juulil arutati õppetöö jätkamist Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoones. Mäletatavasti vaidlustasid 24 lapsevanemat kohtus koolipidamise Merikülas, taotledes kooli sulgemist sealses asukohas.

Haldus- ja siis ka ringkonnakohtus said lapsevanemad õiguse, kohus kohustas Harku valla volikogu veel kord üle vaatama valla volikogu otsuse kooli pidamisest Merikülas.

Väljavõte kohtuotsusest: kohus otsustas tühistada laste TÜGi vastuvõtmise otsused ja Meriküla õppekeskuses kolmanda kooliastme avamise. Kohtu hinnangul rikuti vanemate ärakuulamise õigust, sest TÜGi põhimääruse muudatust ei kooskõlastatud Muraste Kooli hoolekoguga. Samuti leidis kohus, et vald pidanuks oma otsust paremini põhjendama, pidades silmas Tilgu tee ohutuse küsimuse täpsustamist. Kohus leidis siiski, et koolibusside näol on õpilaste turvalisus tagatud ja ei saa öelda, et turvalisuse kriteerium oleks nullis ning kaalutlusotsus välistatud.

Selle peale hõiskas senini koolivastaste käilakujuks olnud ja nüüdseks Harku vallas Reformierakonna esinumbriks tõusnud Mart Eensalu 16. juunil Harku valla kodanike ühismeedias: “MERIKÜLAS KOOLI AVAMINE TOIMUS EBASEADUSLIKULT. Jagan infot, et Riigikohus ei võtnud Harku valla kaebust menetlusse ning seega jõustub lõplikult lahend, mis tühistas otsused Merikülas Tabasalu Ühisgümnaasiumi 3. kooliastme avamiseks.”

Harku valda kohtus esindanud advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman aga tõdes: “Tegemist on erandlikult keerulise õigusliku olukorra ja vaidlusega. Üheselt selgeid fakte ja seisukohti põhimõtteliselt polegi. Näiteks on vald küll kooli pidaja, kuid riik kui kooli juurde viiva tee omanik on kohustatud tagama ohutuse ja ka selguse tema omandisse kuuluva tee kasutamise küsimustes. (Asjaga vähem kursis olevatele selgituseks: lapsevanemate peamine argument Merikülas kooli pidamise vastu oli juurdepääs koolile, kuna Tilgu tee olevat ühistranspordi liiklemiseks liig kitsas – Ü.R.)”

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et vald ei ole õppetöö käivitamisel Meriküla õppehoones läbi viinud korrektset haldusmenetlust.

Muudeti Tabasalu ühisgümnaasiumi põhimäärust

“Kahel volikogu istungil arutasimegi kohtuotsust – kas Merikülas on võimalik kooli pidada. Sest kohus ei sätestanud oma otsuses ühegi punktiga, et Merikülas ei tohi kooli pidada. Kohtuotsusest saab välja lugeda, et kooli käivitamisel rikuti protseduurireegleid,” viitas kohtuotsusele Harku valla volikogu esimees Vytautas Martinonis. See tähendab, et kooli käivitamisel ei konsulteerinud volikogu piisavalt valla haridusasutuste, nende hoolekogude ja pedagoogidega ega olnud vastavat otsust Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) põhimäärusesse sisse viinud. Seega ei keelanud volikogu esimehe kinnitusel kohus midagi ära, teise astme ehk ringkonnakohtu otsus ütles vaid üht: kaaluda uuesti otsust Merikülas kooli pidamise võimalikkust.

“Juunikuu volikogu istungil kaalusimegi kooli pidamise võimalikkust Merikülas. Volikogu leidis suure häälteenamusega, et Merikülas kooli pidamine on kõige optimaalsem lahendus,” sõnas volikogu esimees selgituseks kahele järjestikusele volikogu istungile. Juulikuu istungil muudeti aga TÜG-i põhimäärust.

Nüüd seisavad TÜG-i põhimääruses järgmised read: Meriküla spordi- ja õppekeskuse hoones tegutseb kool üksnes põhikooli 3. kooliastmes. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. september 2020.

“Kirjutasime 3. kooliastme just selle pärast sisse, et edaspidi ei tekiks kellelgi soovi mitut pidi mõelda ja juba näiteks oma 1. klassi minev laps Merikülla saata,” selgitas Vytautas Martinonis põhimääruse muutmise otsust.

Õppetöö jätkub Merikülas siiski

Poliitikud võivad oma vaadete ja õiguse eest võideldes valge mustaks ja musta valgeks rääkida, küsimata, mida arvavad sellest need, kelle nimel seda kõike tehakse ehk siis õpilased ja nende vanemad.

Kindlasti on esimene tõsine indikaator 17. oktoober ehk kohalikud valimised. Siis annavad Harku valla elanikud indikatsiooni, kas nad soovivad uue, vähemalt kolm miljonit eurot maksva koolihoone ehitamist Murastesse või on koolina hea küll riigilt tasuta saadud endine Meriküla piirivalve õppe- ja spordikompleks – linnulennult vaid kaks kilomeetrit praegusest Muraste koolist eemal Merikülas.

Esimese hinnangu armutule heitlusele on andnud aga piirkonna lapsed ja nende vanemad. 1. septembril istub Meriküla õppehoones koolipinkidesse täpselt 50% rohkem lapsi kui see oli aasta tagasi.

“Tänase päeva seisuga on Tabasalu ühisgümnaasiumi 3. kooliastmes – see on 7.–9. klass – Meriküla õppehoones 1. septembril õppetööd alustamas 128 õpilast,” kinnitas Harku valla vastne haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Hestia Rindla. “See tähendab, et õpilaste arv on aastaga kasvanud 43 õpilase võrra. Aasta tagasi 1. septembril istus Merikülas pinkidesse 85 õpilast. Ka õpetajad on kõik olemas.”

Õpilaste arvu juurdekasv on arvestatav. Ja sellega peaksid arvestama kõik.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.