Meriküla: lapsed varsti liftiga kooli (0)
Article title
Eskiis planeeritud trepist ja liftist.

Täna on meid siin koos täpselt sama palju nagu Toompeal riigikogulasi – 101, neist 85 on õpilased ja 16 õpetajad. Aga meie – meie hoiame rohkem ühte!“

Nii kõneles Meriküla kooli avamisel meisterõpetaja, Meriküla kooli õppejuht Alo Särg. Nüüd on sellest möödas kaks aastat. Tänavu alustas Meriküla õppehoones õppimist 141 õpilast, nende hulgas polnud ainsatki Ukraina sõjapõgenikku, kes poolelt õppeaastalt lahkuda võiks. Nii et õpilaste arv on selles koolis kahe aastaga kasvanud pea kahe kolmandiku võrra ehk täpsemalt 63 protsenti. Õpetajaid on 21.

Samas head ühendusteed jalakäijale panga all asuva Meriküla õppehoone ja muu maailma vahel ikka pole.

On küll üsnagi kitsas asfalttee, mis viib Merikülast suurele maanteele, ja mida mööda vallavalitsuse tellimusel liiguvad koolibussid, aga õpilastel võiks olla rohkem valikuvõimalusi kooli pääsemiseks kui ainult sundsõit bussiga. Seda märkis isegi Harku vallas õppekorraldust analüüsinud kohus, kuigi bussid on korralikud, õpilastele mõeldud ja liiguvad regulaarselt.

Teed Merikülla kergliiklustee võrra laiendada aga ei saa, see on looduskaitse all olev piirkond.

Just normaalse ühenduse puudumise tõttu võitles 24 lapsevanemat eesotsas Muraste kooli hoolekogu esimehe Mart Eensaluga Meriküla õppehoone kasutuselevõtmise vastu. Võitlus läks riigikohtuni välja, kust võitjaõigust ei saanud kumbki pool. Ei lapsevanemad ega vallavalitsus.

Kooli ei suletud, valla volikogule soovitas kohus veel kord analüüsida koolikorraldust vallas – mida vallavolikogu ka tegi.

Trepp suleti

Valdav enamik Meriküla õppehoones kolmandas kooliastmes (mis on Merikülas ainus kooliaste) õppivatest noortest elab Murastes. Seega Merikülast sõna otseses mõttes kiviviske kaugusel. Kui vaid oleks trepp, mis kahte küla, pangapealset Murastet ja klindialust Meriküla ühendaks, pääseksid lapsed kooli lisaks bussile nii jala, jalgrataste kui ka tõuksidega.

Murastet ja Meriküla ühendav trepp, mis praeguseks on suletud. Foto Ülo Russak 

Muraste küla pangapealselt ehitati keerdtrepp alla rannikule Merikülla juba 2002. aastal, seda nii Muraste veepuhastusjaama teenindamiseks kui ka huvilistele pääsuks pankrannikult mereranda. Ja seda treppi kasutati, kuigi võis tunduda mõnele liialt ebakindel.

5. juunil 2020 pöördus teatud kohalike elanike esindajaks olev tuntud advokaat vallavalitsuse, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ning keskkonnaameti poole.

Pöördumises leiti, et senine trepp on ohtlik ehitis ja tuleb seetõttu lammutada ning samuti, et trepile juurdepääs tuleb peatada ning takistada mistahes isikutel tehnorajatise kasutamine. Paralleelselt kooli avamisega 2020. aastal pidi vallavalitsus piirama tehnilise järelevalve ameti nõudel trepi kasutamist.

Otsetee puudumine oli ka suure kohtuvaidluse ajendiks lapsevanemate ja vallavalitsuse vahel.

Samas on Harku vallavalitsus teinud kõik, et taastada lühim ühendustee kahe küla vahel. „Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamine, vaateplatvormi ja allapääsu rekonstrueerimine koos lifti paigaldamise ning jalgrattaparkla rajamisega on piirkondlik investeering, mis ühtlasi toetab ka Meriküla spordi- ja õppekeskusele ligipääsetavust,“ on Harku vallavanem Erik Sandla kinnitanud (26.03.21 Harju Elu).

Lifti ehitusluba vaidlustati

Loa andmine uue trepi ja lifti ehituseks Muraste kaitsealal tähendas aga kaitse-eeskirjade muutmist. Vabariigi valitsus muutiski Harku vallavalitsuse palvel ja keskkonnaameti nõusolekul Muraste looduskaitseala eeskirja. Tingimus oli, et ehitustegevus ei tohi kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit.

Kuna Harku vallavalitsus oli trepi ja lifti ehituseks konkursi juba varem läbi viinud, parima projekti välja selgitanud, siis väljastas vallavalitsus ka lifti ja trepi ehitamiseks 14. mail 2021 ehitusloa. Uus rajatis pidi tulema seitse meetrit vanast keerdtrepist mere poole. Paraku vaidlustasid juunis 2021 kuus Muraste küla elanikku ja üks juriidiline isik ehitusloa Tallinna halduskohtus.

22. juunil 2021 andiski kohus Muraste looduskaitsealale kavandatava lifti vastu võitlejatele õiguskaitse, millega ehitise rajamine vaidluse lahendamise ajaks peatati. 22. oktoobril 2021 rahuldas halduskohus kaebuse ning tühistas trepi ja lifti ehitusloa.

Aprillis 2022 tegi Tallinna Ringkonnakohus omakorda otsuse, mis tühistas kaebajatele soodsa esimese astme kohtuotsuse ja jättis jõusse ehitusloa. Lifti ja trepi vastu võitlejad kaebasid selle edasi riigikohtusse.

Kassatsioonkaebus esitati 30. mail 2022. Nii et peatselt peab tulema riigikohtu otsus, kas Merikülas õppivad noored jäävadki ainult bussiga kooli sõitma või saavad hakata ka tõukside ja jalgratastega käima, nagu igas maakoolis normaalne. Ja kui palju saab tulevikus olema lapsi, kes sellest kohtuotsusest sõltuvad…

Vallavanem Erik Sandla sõnas Harju Elule, et praegu on veel vara hinnanguid anda, kui palju saab Merikülas õpilaste arv olema näiteks kolme või viie aasta pärast. See sõltub valla rahvastiku kasvust, kas see kasvab praeguses tempos või pidurdub. Samuti ka sellest, kas vald saab ehitushindade tõustes viia ellu plaanitud investeeringud näiteks Tiskre kooli.


Mart Eensalu, Harku vallavolikogu liige, Reformierakond, opositsioon

Vabariigi valitsus on kinnitanud määruse „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muudatused, seega keskkonnaamet ilmselt ei ole tegemas takistusi uue lifti/trepi rajamiseks. Harku vallavolikogu liikmena näen ma kõige kiiremat vajadust ühenduse taastamiseks Meriküla ja Muraste vahel. Eraldi küsimus on, kas see ligipääs peaks hõlmama lisaks trepile ka lifti. Minu isiklik arvamus on, et lift oleks küll hea, sest hõlbustaks nii jalgratastel, aga ka ratastooliga liikumist, aga küsimus on, kas meil on selleks piisavalt ressursse. Me ei suuda rajada lasteaiakohti ja ka koolikohtadega on peatselt taas kitsas, ning isegi Tiskre kooli arengukavas toodud graafikus valmimise osas ei ole meie vallajuhid rääkimas just liiga enesekindlas toonis. Kas sellises olukorras rajada kallist lifti või rekonstrueerida trepp selliseks, mida kasutada saab?

Kõige tähtsam on, et ligipääs saaks rajatud, ma ei ole jõuliselt lifti vastu, aga eelistaks tegevuse kiirust ning piiratud ressursside olukorras ka majanduslikult efektiivset lahendust.


Kuna vahetult enne lehe trükkiminekut tuli riigikohtu määrus jätta kaebus menetlusse võtmata, siis on vallal õigus alustada ammu planeeritud ehitus töödega. Kommenteerib Erik Sandla, Harku valla vanem.

Harku vallavalitsus sulges Muraste külas Kolmiku tänava lõpus ja Meriküla teel asuva trepi 13. augustil 2020. aastal seoses tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tähelepanu juhtimisega.

Vallavalitsus on analüüsinud ja leidnud, et parim lahendus Muraste ja Meriküla piirkondade ühendamiseks on Meriküla teele senise trepi lähialasse liftiga uue trepi püstitamine. Rajatav trepp on 34,4 meetrit kõrge, üheksa liikumistasandiga ja kaheksa trepimademega. Selle kasutamine ei ole igaühele jõukohane. Lifti abil on võimalik piirkonnas liikuda ka jalgrataste, tõukerataste, lapsevankrite, ratastoolide ja muude selliste vahenditega.

Trepi rajamine on kooskõlastatud keskkonnametiga. Ehitustöödega alustamise eeldus oli Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine. Trepi rajamist võimaldav kaitse-eeskirja muudatus jõustus 14. jaanuaril 2022. a.

Lähtuvalt eelnevast on vallavalitsusel nüüd võimalik ehitusluba ellu viia, sh tellida põhi- ja tööprojekt ning alustada ehitustöödega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.