Madis Sarik: Rae vald investeerib betooni asemel inimestesse (0)

Harju Elu küsimustele vastab Madis Sarik, kandidaat nr 150.

22 000 elanikuga Rae vald on kõige kiiremini kasvav omavalitsus Harjumaal, kasvades kuni 1000 elaniku võrra aastas. Analüüsid näitavad, et järgneva kümne aasta jooksul kasv ei rauge, järgmise kümnendi alguses võib Rae valla elanike arv olla 35 000. Rae vallavanem Madis Sarik, kas see hirmu peale ei aja? Kuidas te planeerite valla haridusvõrgu arendamist, kõigile vaba aja veetmise võimaluste loomist, sotsiaalteenuste osutamist sellise tormilise kasvu juures?

Kui täna on vajadus ehitada kiires tempos juurde lasteaedasid, koole ja noortekeskuseid, siis prognooside järgi pole kahekümne-kolmekümne aasta pärast selleks enam sama suurt vajadust ega ka inimesi, kes neid täidaksid.

Sellest kõigest tulenevalt on Rae vald võtnud vastu otsuse kasutada paljude valla ehitatavate hoonete puhul moodullahendusi.

Moodullahenduste kasutamine ei ole enam mingi innovatiivne tegevus ja täielikult moodulite peale üleminek pole kindlasti Rae eesmärk, küll aga annab see mänguruumi vastavalt muutuvale olukorrale ning on vallaelanike jaoks kiiremaid lahendusi.

Toote ehk mõne konkreetse näite?

Juba sel septembril avati Rae vallas Peetri kooli ja Jüri gümnaasiumi uued moodulklassid ning Assaku lasteaias alustas septembris tööd neli rühma vastvalminud moodul-/elementmaju. Lisaks avatakse novembris Jüris moodulitest noortekeskus. Peetri piirkonnas oleme noortekeskused lahendanud koostöös erasektoriga, rentides neile pindu.

Hooned saab tänapäeval muuta mobiilseteks. Aga vallaametnikud, nemad istuvad ikka vana harjumuse järgi vallamajas töölaua taga…

Epideemia ajal algatatud Rae valla mobiilne noorsootöö näitas, et nii suurel vallal nagu Rae on pigem vaja mobiilseid, paindlikke ja kvaliteetseid teenuseid. Loomulikult on oluline, et mõned teenused ja ametnikud oleksid ka staatiliselt kuskil konkreetses paigas, aga üha enam liigub töö ja ka ametnike tegevused mugava kontorilaua tagant majast välja elanikule võimalikult lähedale.

Nagu Eesti areng on regiooniti väga erinev, nii on see ka Rae valla erinevates piirkondades. Igavese betoonehitisega ei ole võimalik arenguid terves vallas ühtlustuda. Meie väärtus on siiski inimesed, kes meile teenuseid pakuvad. Kas on mõtet ehitada kõige peenemat kooli, kui me ei leia sinna häid õpetajaid, sest meil ei ole neile õiglast palka maksta? Hea keskkonna loovad ikkagi head inimesed ja loomulikult on tore, kui meil on uued uhked hooned ja töökohad, aga kui tuleb teha kompromiss inimeste/sisu ja hoonete vahel, siis minu valik on alati INIMESED!

Eestis pole teist omavalitsust, kus lühikese ajaga oleks kerkinud nii palju uusi koole, mis on ka loodud sisu poolest teistele eeskujuks. Kui enamik omavalitsusi kurdab samas õpetajate puuduse üle, siis kust tulevad õpetajad Rae valda?

Kui enamiku omavalitsuste jaoks tähendab koolivõrgu korrastamine väikeste koolide sulgemist või ühendamist, siis Rae vallal on võimalus luua uusi, tänapäeva vajadustele vastavaid, ent ka oma ajast ees käivaid koole ja lasteaedu. Õppeasutuste väga hea keskkond toetab koolides loodavat parimat, tuleviku haridusele suunavat sisu, tuues Rae valda ka väga häid õpetajaid ja tugispetsialiste.

Õigupoolest polegi Rae vallas tegu pelgalt koolivõrgu korrastamise, vaid selle loomisega. Nii sisulises kui ka rahalises mõttes, sest praegune haridustoetuse jagamise süsteem kasvavaid omavalitsusi ei soosi. Pearaha arvestamise aluseks on eelmise aasta õpilaste arv ning kui sügisel alustab kooliteed seitse klassitäit õpilasi enam, siis on uute õpetajate töötasude, õppevahendite ja koolilõuna kulu suurusjärgus 200 000 eurot neljaks kuuks täies mahus valla kanda. Sel õppeaastal lõpetas Rae valla koolides põhikooliastme 244 õpilast. Sügisel asus meie esimestes klassides õppima aga ühe paraja suurusega kooli võrra õpilasi rohkem – 440 õpilast.

Kuidas toimub nii suures vallas omavalitsuse teiste vallakohustuste, huvihariduse andmine ja inimeste vaba aja sisustamine?

Ei saa jälle mööda minna koolidest. Rae valla koolid on omanäolised ja erineva suurusega, eriilmelised nii füüsilise õpikeskkonna kui ka õppetöö sisu poolest, kuid kõik meie koolid annavad kvaliteetse hariduse ning on loodud õpilaste vajadustest lähtuvalt. Rae valla koolid on loodud ka kogukonnakeskusteks – need on lõimitud hariduskompleksid, kus on ühendatud kool, huviharidus, sport, noorsootöö ja kultuur.

Kool kogukonnakeskusena võimaldab õpilastel kodu lähedal saada mitmekülgset huviharidust: esindatud on nii pilliõpe, kunst, tants kui ka sport. Kui vallavalitsus keskenduks vaid üldhariduse andmisele, võivad tulevikus jääda sündimata kontserdid, näitused, laulu- ja tantsupeod, teatrietendused või ka olümpiamängud.

Rae valla keskmine elanik on 34-aastane, mis tähendab, et nutikus ei ole midagi, mida saaks valla juhtimisel kaugesse tulevikku lükata, seda eeldavad tõenäoliselt kõik Rae valla elanikud juba tänasel päeval.

Nutikas ei tähenda vaid innovatsiooni, kavalust ja kiirust. Nutikate lahenduste taga on enamasti suured riskid ja julgus eksida, aga ka valmisolek sellest õppida. Rae vald on sundolukorras, kus meil ei ole tihti piisavalt aega uusi lahendusi katsetada, aga me oleme võtnud selle riski ja julguse, sest enamasti on iga samm edasi parem kui stagnatsioon. Loomulikult on eesmärk olla sammuke ees oma elanike nõudmistest ja ootustest ning neid positiivselt üllatada.

Ehk toote jälle mõne näite?

Näiteks liitus Rae vald esimese omavalitsusena personaalse info edastamise rakendusega StateOS, mis koondab kõik isiklikud ja vähem isiklikud teated ning teenused era-, kohaliku- ja ka avaliku sektori teenusepakkujatelt ühte äppi kokku. 22 000 elanikuni info viimine ei ole kerge ülesanne, aga proovime anda endast parima ja loodame, et juba aasta pärast räägime sellest lahendusest mitte kui innovatsioonist, vaid kui igapäevasest tööriistast.

Juba uuest aastast hakkab Rae valla teedel lapsi koolide ja huvikoolide vahel sõidutama nõudluspõhine Rae ISEAUTO. Kindlasti ootavad elanikud ka bürokraatia vähenemist, lühemaid menetlusaegasid. Kuigi nimetatud probleeme on omavalitsustel üksi keeruline lahendada, pole me Rae vallas jäänud riigipoolseid regulatsioone ja abi ootama, vaid oleme ise aktiivselt asunud tänapäevaseid lahendusi välja töötama ja rakendama. Kuid samas teame me kõik, et koos saab odavamalt ja kiiremini!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.