Lääne-Harju vald ütles Klooga liivakarjäärile ei (0)
Article title
Geoloogilise uuringu loa taotluse infokoosolek Klooga kultuurimajas 27. veebruaril. Foto Andres Tohver

16. aprillil digitaalse istungi pidanud Lääne-Harju vallavolikogu andis oma arvamuse AS TREV-2 Grupi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Klooga uuringuruumis. Volikogu 21 liikmest võttis istungist osa 18, kes otsustasid üksmeelselt, et ettevõttele geoloogilise uuringu luba ei anta.

Lääne-Harju vallavolikogu tõdes istungil esmalt, et AS TREV-2 Grupp esitas juba 17. septembril 2018 keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks Klooga uuringuruumis. Geoloogilise uuringuruumi ja selle teenindusala asukoht on taotluse kohaselt Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas, Klooga alevikus Kersalu külas ja Tuulna külas, kus paiknevad seitse lahustükki kogupindalaga 216 hektarit.

Geoloogilise uuringu käigus kavatses AS TREV-2 Grupp puurida kuni 110 puurauku sügavusega kuni kümme meetrit, võtta neist proovid ja kirjeldada läbilõiget. Loa taotluses arvestas ettevõte, et maavara ehk liiva on piirkonnas hinnanguliselt 200 miljonit kuupmeetrit.

Miks keelduti?

Ehkki geoloogilise uuringu tulemustel on iseseisev väärtus ka siis, kui uuringule kaevandamist ei järgne, tõdes Lääne-Harju vallavolikogu, et uuringu eesmärgiks on ühemõtteliselt maavara kaevandamine ja kasutuselevõtt. Vald piirkonnas liiva kaevandamist aga ei soovi.

Oma mittenõustumist põhjendas Külli Tammuri juhitud volikogu esmalt asjaoluga, et kõik seitse lahustükki, kus TREV-2 Grupp uuringut teostada soovib, asuvad Harju maakonnaplaneeringu 2030+ rohevõrgustiku tuumikalal.

Volikogu tõi välja, et alal, kus TREV-2 Grupp uuringut teostada soovib, on mitmeid keskkonnaalaseid ning riigikaitselisi kitsendusi. Rõhutati muret Otu oja ja Soodajärve pärast, kardeti ka veerežiimi muutust Klooga järve ja Treppoja puhul. Viidati maapõueseaduse punktile, mis võimaldab uuringuloa andmisest keelduda, kui tegevusega kaasneb keskkonnaoht.

Volikogu otsust mõjutas seegi, et geoloogilise uuringu loale arvamuse andmise menetluse käigus laekus märkimisväärne arv seisukohti ja vastuväiteid kohalikult elanikkonnalt, kes tundsid muret elupaikade säilimise, veekogude veerežiimi ja liikluskoormuse kasvu pärast.

Kaevandaja ei loobu

AS TREV-2 Grupp sellise asjade käiguga rahul ei ole. Ettevõtte juhatuse liige Tarvo Kuusk teatas Harju Elule, et Harjumaal on kõige suurem ehitusmaavarade vajadus, sest maakonda on koondunud ligi kolmandik Eesti elanikest. Pidevalt ehitatakse maju, maanteid ja kergliiklusteid.

Kuusk rõhutas: TREV-2 Grupp ei loobu geoloogilise uuringu tegemise võimalusest, sest see ei ole objektiivselt põhjendatud. Geoloogilise uuringu tegemisel puudub selline keskkonnamõju, mida loodus isegi märkaks, väitis ta.

Kuusk juhtis tähelepanu ka asjaolule, et AS TREV-2 Grupp kaevandab Harjumaa piires liiva veel Saku vallas Männimäe liivamaardlas. Kuna kõige suurema nõudlusega Harju maakonna liiva kaevandamine on paljuski sinna koondunud, siis need ressurssid vähenevad kiiresti – ligikaudu miljon kuupmeetrit aastas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.