Joel Jesse lahkus HOL-ist tööle transpordiametisse (0)
Article title
Joel Jesse sügisel 2017, kui ta alustas tööd HOL-i tegevjuhina. Foto Ülo Russak

2017. aasta sügisest HOL-i tegevdirektorina tegutsenud Joel Jesse toimetab alates sellest nädalast vastloodud transpordiameti liiklusteenistuse juhina. Tema viimane tööpäev omavalitsuste liidu büroos oli 1. aprillil.

HOL-i tegevdirektori ülesandeid jääb kuni uue töötaja leidmiseni täitma HOL-i jurist Kristjan Kenapea.

Senine tegevjuht Joel Jesse sai ametisse oktoobris 2017. Viimastel tööpäevadel vastas mees Harju Elu küsimustele.

Ametisse saades ehk 3,5 aastat tagasi küsis Ülo Russak intervjuus sellise küsimuse: Mis on praegusel kiirel, aga huvitaval ajal teie suurim soov? Ja toonane vastus: “Minu suurim soov on näha seda, et omavalitsuste liidud kujunevad tugevateks regionaalseteks organisatsioonideks ning maakondade ruumiline planeerimine tuleb rahandusministeeriumist tagasi regionaalsele tasandile.” Kas loodetu on tänaseks täitunud?

Täna võib öelda küll, et HOL-ist on kujunenud tugev regionaalne organisatsioon, mida võetakse kuulda ka riigitasandil. Samuti on liidust kujunenud väga hea koostööpartner riigitasandile, kus esindame Harjumaa omavalitsuste üleseid huve, eriti transpordi ja taristu teemadel.

Näiteks osalemine Rail Balticu juhtkomitee ja Tallinna regiooni liikuvusnõukoja töös, Tallinna väikese ringtee ja Tallinna ringraudtee projektide algatamine ja eestvedamine jne.

Seni ei ole realiseerunud meie soov saada rahandusministeeriumist maakondlikule tasandile tagasi maakonnaplaneerimise funktsiooni.

Pikemas perspektiivis on see võimalik ja neile arengutele annab tuge ka kaheksa maakonnaga koostöös tellitud Eesti regionaaltasandi arengu analüüs. See valmis 2020. aasta suvel.

Ametisoleku aja suurimad kordaminekud?

Minu esmane ülesanne oli omavalitsuste liidus uue struktuuri ülesehitamine ja mehitamine, et alustada kohe peale maavalitsuste likvideerimist omavalitsuste poolt ühiseks täitmiseks võetud ülesannete elluviimist. Liidus on täna professionaalsed töötajad, kes saavad oma ülesannetega väga hästi hakkama. Oleme partner ka teistele piirkondlikele omavalitsusliitudele. Oleme algatanud koos nendega mitmeid ühispöördumisi, et rõhutada üheskoos erinevate teemade olulisust ja vajadust nendega riigi tasandil arvestada. Näiteks võib tuua kolme maakonna ühispöördumise Rail Balticu kohalike peatuste projekteerimiseks ja väljaehitamiseks RB raudteega samaaegselt. Või siis kaheksa maakonna pöördumise kiirete raudteeühenduste vajadusest. Samuti seda, et olemasoleva 1520 mm raudtee kurviraadiuste õgvendamine tuleb teha enne raudteede elektrifitseerimist ära, sest hiljem ei hakata niipea uut kontaktvõrku ümber ehitama.

Tähtis roll on uuel Harju maakonna arengustrateegial, mis jõustus 2019. aasta alguses. See on suurepärane alusdokument, mille pealt maakonna tasakaalustatud arengut edasi suunata. Harju maakond on kasvav maakond ning me oleme Eesti vedur ja suunanäitaja.

Märkimist väärivad ka Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs, Eesti regionaaltasandi arengu analüüs, ühistranspordipeatuste uuringu “PeatusKOHT”, maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamine Viimsis 2018. aastal, Harju maakaitsepäevade korraldamine jne. Seda kõike oleme teinud omavalitsuste liidu suurepärase meeskonnaga, kiitus neile ning loomulikult suur aitäh neile ja kõigile koostööpartneritele, sest ainult koostöös ja koos on suured asjad võimalikud.

Kas HOL-I büroo on suutnud täielikult asendada endist maavalitsust?

Ma ei ütleks, et me oleksime pidanud kedagi asendama. Maavalitsustel oli oluliselt laiem roll ja funktsioon, mis jaotati peale nende likvideerimist paljude organisatsioonide vahel ära ja kust vaid osad ülesanded tulid omavalitsuste liidu tasandile. Võin kinnitada, et omavalitsuste liit on võetud ülesannetega suurpäraselt hakkama saanud ja ennast tõestanud ning kindlasti pean siinkohal ära markeerima, et meil on olnud siinkohal väga hea koostöö Harjumaa omavalitsustega.

Mis jäi pooleli? Kas transpordiasjad on Harjus nüüdseks head? Või on näiteks bussiliikluses asju, mis jätavad soovida?

Ühistransport on pidevas arengus ja muutumises, aga saan kindlasti ka tulevikus selles valdkonnas Transpordiametis sõna sekka öelda. Sel kevadel on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel valmimas laiapõhjaline ühistranspordi uuring.

Täna on eesmärk töötada ühistranspordi paremaks korraldamiseks välja ühine ühistranspordi juhtimis-, finantseerimis- ja planeerimismudel, mis aitab tulevikus tõsta ühistranspordi konkurentsivõimet – atraktiivne mitmeviisilise liikuvusvõrgustik ning ühtne ühistranspordi korraldamine, erinevaid ühistranspordiliike hõlmav liinivõrk ja ühtne piletisüsteem. Ühtne ühistranspordi korraldamine aitab luua olukorra, kus erinevad ühistranspordiliigid ei konkureeri omavahel vaid täiendavad üksteist ja liikumisel ei mängiks rolli ei omavalitsuste ega maakondade piirid ning ressursi kasutus oleks kõige efektiivsem. Võib-olla saame rääkida sarnaselt Soome pealinnaregiooni transpordi korraldaja “HSL” mudeli rakendamist Eestis – see tähendaks ühtset ühistranspordi koordineerimist ja planeerimist.

Kindlasti oli see uudis neile ootamatu. Sama ootamatu nagu mulle endalegi. Sest võin öelda, et uut töökohta ma endale ei otsinud.

Autostumise vastu aitab kiire ja mugav ühistransport, mis oleks samas ka atraktiivne, väärtustaks elukeskkonda ning säästaks looduskeskkonda. Kiirest ja mugavast rööbastranspordist (rongid, trammid) peab saama analoogselt Soomega ühistranspordi selgroog, mida toidab ja toetab bussiliiklus, sest rööbastransport ju igale poole ei jõua. Unustada ei tohiks ka terviklikku kergliiklusteede võrgustikku, mis tuleb välja arendada (sh rattaparklad koolimajade ja ühistranspordi peatuste juures, kortermajadesse jne).

Esmajärjekorras tuleb arendada ühistranspordi prioriteedisüsteemi, tõsta oluliselt peatuste ja ümberistumiste mugavust ning loomulikult rakendada transpordiliikide ülest ühtset ühistranspordikorraldamist ja -planeerimist ning ühtset piletisüsteemi.

Kindlasti on määrava tähtsusega tingimuste (nt piletite hind) ühtlustamine erinevates ühistranspordiliikides. Erinevad ühistranspordiliigid konkureerivad täna omavahel, rääkimata sellest, et takistuseks on nii omavalitsuste kui ka maakondade piirid. Tänane ühistransport ei vasta inimeste ootustele ega olukord soosi ka selle jõudsat arendamist. Inimesele on oluline jõuda kiirelt ja mugavalt punktist A punkti B ning see peab olema tehtud võimalikult lihtsaks, sh ümberistumine ühelt ühistranspordiliigilt teisele ja seda kõike ühe piletiga ning nimetatud süsteem peab töötama perspektiivis üleriigiliselt.

Küsimus on, mis on eesmärk. Eks ikka pakkuda inimestele head ühistransporti, et nad oleksid valmis muutma oma igapäevaseid liikumisviise ja hakkama eelistama isiklikule sõiduautole ühistransporti.

Kuidas tekkis mõte kandideerida traspordiameti liiklusteenistuse juhi kohale?

Transpordiamet otsis veebruaris oma meeskonda liiklusteenistuse juhti ning see töökuulutus jäi mulle silma. Liiklusteenistuse põhiülesanded on liikluskasvatus ja ennetustegevuse koordineerimine, sõidukite ja inimeste liiklusesse lubamine, liiklusregistrid ning ühistranspordi korraldamine.

Transpordivaldkond (sh ühistransport) on alati olnud minu jaoks väga olulisel kohal ning olen seda teemat käsitlenud viimased kümme aastat maakonnatasandil nii strateegilistes kui ruumiarengut suunavates dokumentides ning igapäevases töös. Niisiis pani see töökuulutus mul südame kiiremalt lööma ning otsustasin kandideerida. Otsus ei olnud kerge. HOL-is on suurepärane meeskond, juhatus, liikmed ja koostööpartnerid ning tehakse samuti suuri tegusid.

Kuidas kolleegid HOL-i büroost ja juhatusest uudise vastu võtsid, et lahkud alates 1. aprillist ametist?

Kindlasti oli see uudis neile ootamatu. Sama ootamatu nagu mulle endalegi. Sest võin öelda, et uut töökohta ma endale ei otsinud. Nagu eelnevalt ütlesin, hakkas transpordiameti töökuulutus mulle juhuslikult silma, aga elus mängivadki juhused mõnikord olulist rolli.

Millised peaksid olema järeltulija omadused?

Võimekus luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid nii omavalitsuste liidu liikmetega kui ka teiste koostööpartneritega, loomulikult head liidriomadused, strateegiliste tulevikusuundade tundmine, visioneerimise oskus, inimeste kaasamise kogemus ning väga hea suhtlemisoskus.

Millised on tööülesanded uues ametis?

Transpordiameti liiklusteenistuse põhiülesanded on liikluskasvatus ja ennetustegevuse koordineerimine, sõidukite ja inimeste liiklusesse lubamine, liiklusregistrid ning ühistranspordi korraldamine. Oluline märksõna on ka ühistransporti koordineerimine, kuivõrd Transpordiametil saab kaasaegse ühistranspordi koordineerimisel ja planeerimisel olema tulevikus väga suur roll – ma ütleks, et lausa juhtroll. Toon esile ka selle, et maanteede ja raudteede arendamine peab olema kompleksne. Usun, et perspektiivis liigub ka raudteetaristu arendamine Transpordiameti alluvusse ning loodan sellele ka omalt poolt kaasa aidata.

Mul on olnud suur au ja rõõm teenida Harju maakonda viimased kümme aastat. Alguses maavalitsuses ja 2017. aastast omavalitsuste liidus, olles teile kõigile partneriks maakonna arengu suunamisel ning koostöö koordineerimisel ja korraldamisel. Aitäh teile selle võimaluse ja hea koostöö eest. Kindlasti jätkub meie koostöö ka edaspidi. Nagu minu uutest tööülesannetes näha, siis kokkupuutepunkte saab omavalitsustega ja koostööpartneritega olema mitmeid. Aitäh teile ja peatsete kohtumisteni!

Millal leitakse HOL-ile uus tegevjuht ja mis ajal võib ta ametisse saada?

Uue tegevjuhi konkurss kuulutati eelmisel neljapäeval välja, kandideerimise tähtaeg on 30. aprill 2021. Suure tõenäosusega saab uus juht paika jaanipäevaks. Aga elame näeme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.