Jätkulahing Merikülas: kaotatud 10 000 eurot? (0)
Article title
Lõpusirgel on kergliiklustee ehitus, nii et peatselt saab koolimajani ka jalgrattaga sõita. Fotod erakogu

Tallinna halduskohus langetas neljapäeval, 17. septembril tavatu otsuse, millega tühistas Harku vallavalitsuse otsuse suunata lapsed õppetööle Meriküla spordi- ja õppekompleksi.

Selline uudis ringleb nii üleriigilises meedias kui Harku valla sotsiaalmeedias.

Tõepoolest, tänavu suvel vaidlustasid 24 lapse vanemad Tallinna halduskohtus otsuse, millega Harku vallavalitsus määras nende lastele kolmanda kooliastme õppekohad Tabasalu Ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoones. Jutt on ikka sellestsamast kurikuulsast piirivalve õppe- ja spordikompleksist Merikülas, mille Riigi Kinnisvara AS Harku vallale tasuta üle andis ja vald selle kooliks kohandas. Väga kaasaegseks ja moodsaks kooliks, millele samas on juurdepääs raskendatud.

1. septembril asus koolis õppima 90 õpilast. Kirjutasime kooli pidulikust avaaktusest ka 4. septembri Harju Elus pealkirja all “Meriküla kool – suurest tülist ühtse pereni”. Et kohtuveskid jahvatavad aga aeglaselt, jõudis kohus 24 lapsevanaema kaebuse läbi vaadata alles ajaks, mil kool kolm nädalat juba käinud oli.

Kuidas tõlgendate kohtuotsust – juhul kui vallavalitsus edasi ei kaeba, kas tuleb Meriküla õppehoone sulgeda?

Vastab hagejate esindaja, Muraste kooli hoolekogu eestseisja Mart Eensalu: Mina saan kohtuotsusest aru nii, et selle jõustumisel ei saa hetkel Meriküla õppehoonet kasutada. Kohtuotsuse kohaselt tuleb vallal teha koolikohtade jagamise osas uus otsus. Kohus leidis minu arusaama kohaselt, et kuna valla menetlus on väga puudulik, siis ei ole piisavalt infot mõistmaks, kas Meriküla õppehoone saaks perspektiivis olla kasutatav või mitte ning mis selleks täpselt tegema peab.

Samuti leidis kohus, et vaid bussitranspordiga laste koolitee lahendamise korral on tegu laste põhiõiguste riivega. Kohus ütles, et vald pole selle riive lubatavust korrektselt hinnanud ning uuel otsustamisel tuleb seda teha. Kohtu seisukohta võib minu hinnangul mõista nii, et lühiajaliselt võiks selline riive olla lubatud, pikaajaliselt mitte. Ehk näiteks mingiks lühemaks ehitusajaks võib selline lahendus olla sobiv, pikemas perspektiivis aga mitte.

Vastab Harku valla avalike suhete juht Madis Idnurm: Selguse mõttes on oluline märkida, et kaebajad pöördusid kohtusse eesmärgiga, et kohus loeks Meriküla õppehoone koolina kõlbmatuks ning kohustaks Muraste Kooli laiendama. Kohus ei asunud neist kummaski küsimuses kaebajate poolele. Kohus seega ei ole otsustanud Merikülas tegutsevat kooli sulgeda ja õppetegevus Merikülas jätkub oma tavapärases rütmis. Tallinna Halduskohus viitab oma otsuses eelkõige menetluslikele puudustele Tabasalu Ühisgümnaasiumi (TÜG) põhimääruse muutmisel. Kohtuotsus kohustab uuesti otsustama TÜG-i põhikooli kolmanda kooliastme õppetegevuse asukoha üle Muraste-Suurupi piirkonnas. Tänaseks on Harku vallas vastu võetud ka haridusvaldkonna arengukava aastani 2024, millest tuleb uue otsuse tegemisel lähtuda.

Kuidas peaks vallavalitsus teie arvates küsimuse lahendama?

ME: Minu isiklikul hinnangul on tänasel päeval kõige reaalsem moodulklasside kasutuselevõtt olemasolevate koolihoonete juures. Tõenäoliselt oleks seda kõige mõistlikum teha Muraste Kooli juures, kuna juba tulevast sügisest peaks ju kool toimetama Muraste Kooli all ning ei ole ilmselt majanduslikult mõistlik täna panna mooduleid Tabasallu ja suure tõenäosusega siis järgmiseks sügiseks liigutada Murastesse.

Hetkel lihtsalt ei tundu eriti tõenäoline, et tulevaks sügiseks oleks võimalik jõuda korrektse lahenduseni Meriküla kasutuselevõtuks, kuna lisaks korrektsele otsustusprotsessile peaks tolleks ajaks olema ka selge, millised saavad olema ligipääsude lahendused. Hetkel viitas ka kohus, et kohtul puudub arusaam, kuidas juurdepääsud lahendatakse olukorras, kus Keskkonnaameti ja Maanteeametiga ei ole sobivaid lahendusi leitud.

MI: Vallavalitsus peab seisma nende laste ja vanemate eest, kes soovivad Merikülas õppetegevust jätkata ning kes on selle kohaga rahul. Vallavalitsus peab seisma ka tulevastele õpilastele hariduse võimaldamise eest. Käesoleval aastal käib Merikülas koolis ca 90 õpilast ning ülejärgmisel sügisel juba rohkem kui 200 õpilast. Lisaks headele õppetingimustele pakub Meriküla koolihoone väga häid võimalusi mitmekülgsete huviringide läbiviimiseks – seal on head tingimused jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja saalihoki harrastamiseks.

Kasutusele on võetud Tilgu teele paremini sobivad väiksemad koolibussid, mis noori turvaliselt kooli ja tagasi sõidutavad. Vallavalitsuse jaoks on oluline koolitee turvalisus, mitmekülgsus ja kohaliku piirkonna areng. Selleks ongi sügisel valmimas Tilgu valgustatud kergliiklustee ning järgmisel aastal saab renoveeritud kahte küla ühendav trepp.

Kas vald kaebab kohtuotsuse edasi?

MI: Täna on vald valiku ees, kas uuesti otsustada asukoha üle või siis pöörduda kohtusse. Mõneti võib olla lihtsam teha otsus kohtu antud juhiste kohaselt, kuid teisalt ka nendes juhistes oli mitmeid küsitavusi. Välistamaks kohe järgmise analoogse vaidluse teket, võib seetõttu olla mõistlik kohtult selgemat seisukohta saada, mis õnnestuks vaid edasikaebamise teel. Hetkel on see küsimus kaalumisel.

Kui vald kaebab edasi, kas jätkate kohtuvaidlust?

ME: Väga loodan, et kohtu kaudu võitlemise asemel minnakse nüüd sisulise probleemi lahendamise teed. Lugedes kohtuotsust tundub vähetõenäoline, et järgmises astmes oleks vallavalitsusel võimalik saada teistsugune kohtuotsus. Pigem näen, et lapsevanematel on argumente, mida esimeses astmes kohtunik ilmselt väga tugevalt ei arvestanud, aga mida järgnevas kohtuvaidluses saab tugevamini välja tuua.

Loomulikult ei soovi lapsevanemad vaidluse jätkumist, vaid lahendusi oma lastele. Aga kui teine pool vaidlustab, siis tuleb jätkata.
Kui palju on lapsevanemad raha kohtuprotsessile kulutanud?

ME: Lapsevanemate kulud kohtuprotsessile on hetkel 9283 eurot ja 60 senti, lisandumas on veel septembrikuu arve, kuna peale kooli avamist esitati kohtule täiendavat infot.

Arvamus: Priit Kotkas, juristist lapsevanem, kelle laps õpib Meriküla õppehoones

Muidugi on see kohtuotsus demokraatiale pidupäev, tõestades veel kord, et Eesti riigis võib ükskõik millise otsuse kohtus vaidlustada ja selle üle vaielda. See aga ei tähenda, et vald peaks Meriküla õppehoone sulgema. Kohtuotsuse sisuline mõte on selles, et Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimääruse muutmine ei olnud kooskõlastatud Muraste kooli hoolekoguga, mitte ei nõua Meriküla õppehoone sulgemist. Kohtu mõistes tähendab see, et kui me muudame mõne oma valla kooli põhimäärust, siis peaksime kõikide teiste valla koolide hoolekogudega selle kooskõlastama, mis on minu arvates natuke arusaamatu. Aga õigusselgus on vaja saada ja kui inimesed tahavad vaielda, siis vaielgu. Volikogu ja vallavalitsuse seaduslik kohustus on tagada lastele haridus ja õppekohad ning Meriküla kool on hästi käivitunud, julgen seda lapsevanemana kinnitada seda enam, et ka lapsed on rahul: kool on ruumikas, avar, paljude võimalustega. Hästi on hakkama saadud õpetajate komplekteerimisega.

Nii et mingit fataalset otsust – nagu osad lapsevanemad serveerida püüavad – langetatud ei ole, langetatud otsus õppetööd Merikülas ei mõjuta. Tänu Meriküla kooli avamisele on Harku vallas võimalik kõigile kolmanda kooliastme lastele pakkuda koolikohta oma vallas. See on üle kümne aasta esimest korda nii. Ja see on suur edu. Mis teha, kui mõnele see ei meeldi…

Toimetuselt – Priit Kotkas on küll Harku vallavolikogu liige, olles aga samas vallavalitsusega opositsioonis. Nii et tema arvamust võib erapooletuks pidada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.