Eestis jääb vägivallatseja abita (0)

Mittetulundusühingud Eluliin ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koguvad allkirju petitsioonile, milles tehakse Riigikogule ettepanek luua terviklik perevägivallavastane riiklik strateegia. 

Perevägivald on kõike hõlmav ja kõike läbiv inimesi ning ühiskonda mõjutav probleem. Inimene peab olema oma perekonnas kaitstud vanusest ja soost sõltumatult. Petitsioon rõhutab, et vägivallategude ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks on vaja tegeleda vägivalla toimepanijatega ning süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, millega nõustatakse, abistatakse ja kuulatakse ära vägivallatsejaid.

Psühhoterapeudi ja Eluliini juhatuse liikme Eda Mölderi sõnul peab perevägivallavastase võitlusega tegelema strateegiliselt. Selleks on tarvis arendada tugiteenuseid, mis õpetavad järjepidevalt vägivallatut suhtlemist ja konfliktide lahendamist. „Oluline on tagada vägivallavastaste programmide ja tegevuste terviklikkus ja järjepidevus. Vägivallaennetust peab piisavalt rahastama,“ lisab Mölder.

ENUTi esinaine Reet Laja selgitab, et vägivallaennetuse meetmed peavad põhinema Eesti teadus- ja soopõhistel uurimustel ja rahvusvahelisel kogemusel. „Kui ENUT tutvustas rahvusvahelist kogemust juba 20 aastat tagasi, siis paraku siiski napib Eestis sellesuunalisi põhjalikumaid uurimusi,“ ütleb Laja.

Petitsiooni esitamine on osa avaliku kampaania „Sõnaväega perevägivalla vastu“ tegevustest. Sõnaväe kampaania on inspireeritud sõjaväest kui institutsioonist. Sõnal on määramatu jõud ning just nimelt sõna väega on võimalik võidelda ühiskonnas toimuva vastu. Sõnaväe kampaaniast on juba osa võtnud Arkadi Popov, Ilmar Raag, Konstantin Vassiljev, Märt Pius ja Rain Tolk.

Perevägivalda peab tõkestama ja on oluline, et just mehed näitaksid eeskuju ning ütleksid selge ja kõva häälega välja: me ei tolereeri mingisugust vägivalda. 25. novembril, rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval toimub otseülekandes arutelu, mille fookuses on vägivallatsejatele suunatud abimeetmed. Samal päeval korraldatakse muuhulgas virtuaalne Sõnaväe „Meestemarss“, et probleemile tähelepanu tõmmata. „Meestemarsiga“ saavad liituda kõik inimesed, kes seisavad ohvrite poolel ja laidavad vägivalda. Sõnavägi ootab liitujaid, et võidelda koos sõnaga perevägivalla vastu.

Lisainfot leiab aadressil: sõnavägi.ee ja Facebookis.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.