Alliklepa külas Kolviku teel kehtestati sundvaldus (0)
Article title
Alliklepa elanik Anvar Heeringas pooldab avalikku Kolviku teed.

Lääne-Harju vallas Alliklepa külas on 2,7 kilomeetri pikkune Kolviku tee, mis on ainsaks juurdepääsuks 30 kinnistule. Kuna osade kinnistute omanikega ei jõutud kokkuleppele tee kasutamise osas, otsustas Lääne-Harju vallavolikogu 26. jaanuaril kehtestada Kolviku tee alguse viie krundi osas sundvalduse. See läheb vallale aga maksma 21 500 eurot.

Kolviku tee on olnud ajalooline avalik tee, mida hooldasid esmalt kohalikud talupojad, siis Kungla kolhoos, järgnevalt Padise vald ning pärast haldusreformi Lääne-Harju vald.

Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben teab täpselt, et Kolviku tee on 2698 meetrit pikk. “Tee oli olemas kindlasti enne 1931. aastat, sest sellise daatumiga kaardil on ta juba laialt peal.”

Vald soovis kokkulepet

25. aprillil 2002 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu kohaselt on Kolviku tee kohalik üldkasutatav tee. Uus sama sisuga Padise piirkonna kohalike teede nimekiri kinnitati Lääne-Harju vallavolikogus 25. septembril 2018.

Kolviku tee nimelt on juurdepääsuks 30 katastriüksusele, millest pooli ta otseselt läbib.

Vallaametnikud tunnistavad, et maade tagastamisel tehti oluline viga – ei mõõdetud Kolviku tee alust maad välja ega jäetud riigi või kohaliku omavalitsuse omandisse.

Kolviku tee. Kaart maa-ameti geoportaal 

Kuna lepingud teealuse maa kasutamiseks kinnistuomanikega olid sõlmimata, samuti ei olnud seatud sundvaldust, saatis Lääne-Harju vald augustis 2020 Kolviku teed läbivate kinnistute omanikele ettepaneku sõlmida notariaalsed isiklike kasutusõiguse lepingud.

11. septembril saadi sellise lepingu taha viis kinnistut. Oma allkirja andis Andres Simpson, kellele kuuluvad Perbi-Kuuse, Kolviku tee L1 ja Kolviku tee L3 kinnistud. Neljanda Kolviku tee nimelise kinnistuga läks lihtsalt, sest selle omanik on Lääne-Harju vald ise. Viienda kinnistuga polnud samuti probleeme, sest selle omanik on koostööaldis Alliklepa Arenduse OÜ.

“Meie andsime selle tasuta vallale üle,” ütleb Alliklepa Arendust esindav Märt Rask ettevõtte krundi osa kohta, mida Kolviku tee läbib. Alliklepa Arendusele kuulub külas koos sadamaga kokku 24 kinnistut, millest enamus on siiski väljaspool Kolviku tee piirkonda.

“Põhimõtteliselt naerdi näkku, et see värav läheb niikuinii kinni.”

25. septembril ühines avaliku kasutuse lepinguga Padise mõisa omanik Arno Hirtentreu, kellele kuulub Kolviku teel 3/4 Veelätte krundist.
Abivallavanem Erki Rubeni sõnul on need lepingud tähtajatud, nendega on tagatud Kolviku tee avalik kasutus 744 meetri ulatuses.

Sundvalduse seadmine paratamatu

Mida teha olukorras, kus tee läbib 15 kinnistut, aga notariaalse isikliku kasutusõiguse leping on üksnes kuue osas? Muuhulgas Alliklepa sadamakapteni ametit pidava Raski sõnul on sellises olukorras kolm võimalust.

On võimalik sõlmida kokkulepe maaomanikega, mida Lääne-Harju vald Alliklepa Arendusega ka tegi. Teine võimalus on seada teele sundvaldus ja määrata see sundvalduse kaudu avalikuks kasutamiseks. Kolmas võimalus on see, et avalikes huvides tee sundvõõrandatakse.

Kolviku tee algusesse jäävad Alar Võrgu Kuusiku-Antsu, Raiko Kaasiku ning Brit Vister-Kaasiku Kadakaoksa, Alice Kübarsepa Kadakavälu, Risto Kaasiku Kaasiku ning Toomas Abneri Kadaka kinnistud. Kuna asjaosalised ei nõustunud lepingu sõlmimisega, teavitas Lääne-Harju vald neid sundvalduse menetluse algatamisest.

Vastukäiguna teatasid sundvaldusest keeldujad 28. septembril vallale advokaadi vahendusel, “et ei nõustu sundvalduse seadmisega põhjusel, et puudub õiguslik alus, ülekaalukas avalik huvi sundvalduse seadmiseks, vald ei ole teed hooldanud ja algatatud detailplaneeringute alad ei vaja juurdepääsu mööda Kolviku teed. Valla üldplaneering on tähtsusetu dokument ja Kolviku tee avalik kasutus häiriks kinnistu omanikke ning sundvalduse ala määramine 10 meetri laiuselt on ebamõistlik.”

Ratastel tõkkepuu Alar Võrgule kuuluval Kuusiku-Antsu krundil. Fotod Andres Tohver 

Sundvaldusest keeldujad kaebasid valla Tallinna halduskohtusse. 7. detsembril tegi Tallinna halduskohus otsuse, millega tühistati Lääne-Harju vallavolikogu 25. septembri 2018 otsus.

21. detsembril 2020 tegi Alar Võrk veelgi radikaalsema käigu – sulges Kolviku tee oma Kuusiku-Antsu krundil tõkkepuuga, mis on vastuolus nii üldplaneeringuga kui ka kinnistu tagastamise aluseks olnud õigusaktidega.

Berbiranna talus elav Anvar Heeringas märkas tõkkepuud esimest korda juba augustis. Kui ta protesteeris, sõimanud Risto Kaasik ja Ando Koit tal näo täis. “Põhimõtteliselt naerdi näkku, et see värav läheb niikuinii kinni,” meenutab Heeringas.

“Vallale on laekunud üks kaebus värava suletud olekus olemise kohta,” kommenteerib Ruben.

21 500 eurot talumishüvitist

Kujunenud olukorras jõudis Lääne-Harju vallavalitsus järeldusele, et sundvalduse kehtestamisele ei ole alternatiivi. Seda ei kehtestatud siiski terve Kolviku tee osas.

Vallavolikogu 26. jaanuari istungil kehtestati häältega 16:3 sundvaldus Kuusiku-Antsu, Kadakaotsa, Kadakavälu, Kaasiku ja Kadaka kinnistule – ühtekokku 666 meetri pikkuses ja 10 meetri laiuses.

Ühtlasi otsustati määrata nimetatud viie kinnistu omanikele kinnisasja avalikes huvides omandamise talumistasud ühekordse hüvitisena Lahe Kinnisvara OÜ-lt tellitud hindamisakti kohaselt ühtekokku 21 500 euro ulatuses.

Määratud talumistasust saab Alar Võrk 8600, Toomas Abner 5000, Alice Kübarsepp 3400, Risto Kaasik 3100 ning Raiko Kaasik koos Brit Vister-Kaasikuga 1400 eurot.

Vallalt suurima talumistasu pälvinud Võrk hiilib maakonnalehe küsimustest Kolviku tee kohta kõrvale sõnadega “ma ei kommenteeri seda”. Sama mantrat kordab Vister-Kaasik.

“Hüvitise suurus on saadud kutselise hindaja poolt tehtud hindamistöö tulemusena. Minul kinnisvara hindamise kutset ei ole, et anda subjektiivset hinnangut kutselise hindaja tööle,” teatab abivallavanem Ruben.

Sundvaldusi veelgi tulemas

Lihtne aritmeetika näitab, et kui Kolviku teest 744 meetrit on kaetud avaliku kasutuse lepingutega ja 666 sundvaldusega, siis 1288 meetri osas on asi endiselt lahtine.

Tähelepanu äratab ka nüanss, et sundvaldus algatati viie kinnisasja osas, ehkki Kolviku tee avaliku kasutuse vastu olid ka Järvemetsa kinnistut omav Pille Heinleht ning Kolviku krunti omav kalatööstur Mati Vetevool, kes on ühtlasi Lääne-Harju vallavolikogu liige.

“Nimetatud kinnistute puhul on tagatud juurdepääs avalikult teelt ehk Alliklepa teelt. Samuti ei ole ühelgi kinnistuomanikul vajalik läbi nimetatud kinnistute liikuda, et jõuda oma kinnistule. Seetõttu ei ole käesoleval hetkel vajadust nimetatud kinnistutele sundvalduseid seada ega tee avalikku kasutusse määrata,” arvab Ruben.

Selline selgitus läheb küll mõnevõrra vastuollu vallavolikogu 26. jaanuari otsusega, kus rõhutatakse, et “tänaseks on Kolviku tee ainsaks juurdepääsuks vähemalt 30 katastriüksusele”.

Toomas Tiitmaale kuuluva Allikmetsa kinnistu ja Karo Mets OÜ Ugla-Mäe kinnistu osas ei olnud vallavolikogule teada, kas omanik nõustub Kolviku tee avaliku kasutusega või mitte.

“Allikmetsa kinnistu teelõigu kasutamiseks algatati 8. jaanuaril 2021 sundvalduse menetlus, kuna selle kinnistu nurka läbib Kolviku tee ja mõlemale poole jäävad avaliku kasutusega teelõigud,” lisab Ruben.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.