Advokaadibüroo ‒ kõik oluline kaugtööst (0)

Kaugtöö muutub aina populaarsemaks, eriti pärast koroonakriisi. Kaugtöö arengule on tõuke andnud ka tehnoloogia, mis on viinud üldiselt paindlikumate töövormide kujunemiseni.

Kaugtöö tähendab, et inimene töötab ühe või mitme tööandja jaoks, tehes tööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite abil väljaspool füüsilist ettevõtet, näiteks kodus või isegi välisriigis.

Kaugtöö võimaldamisel on mitmeid tahke, mida tööandja arvesse võtma peaks.

Millal võib töötaja teha kaugtööd? Kas tuleb teha leping?

Töötaja võib teha kaugtööd siis, kui mõlemad osapooled, nii tööandja kui ka töötaja, on kaugtöö tegemises kokku leppinud. Seaduse järgi ei saa tööandja sundida töötajat kodukontoris töötama.

Samamoodi ei saa töötaja jääda kodukontorisse ilma tööandja loata.

Kokkulepe kaugtöö tegemiseks tuleb vormistada kirjalikult kas eraldiseisva kokkuleppena või ära märkida töölepingus. Enne, kui vastav otsus tehakse, tuleb tööandjal hinnata lepingu muutusega kaasnevaid riske.

Kuidas korraldada kaugtööl oleva töötaja juhendamine ja kontroll?

Tööandja peab enne kaugtöö võimaldamist kaaluma, kuidas tagada tööülesannete täitmist, koostööd töötajaga ja ohutut töökeskkonda. Töökorralduse võtmes peaks läbi mõtlema, kuidas toimub tööülesannete andmine ja täitmise kontrollimine ning suhtlus tööandja ja kaastöötajatega, samuti milline on kaugtööaja töökorraldus, ning kuidas saab tööandja jälgida sellest kinnipidamist, ning osalise kaugtöö korral seda, millal eeldatakse töötaja kohaolekut tööandja ruumides. Samuti peaks olema selge, kas ja millise etteteatamistähtajaga töötaja kaugtööle jäämisest teavitab.

Advokaadibüroo soovitab: kuidas tagada, et töökeskkond oleks turvaline?

Olenemata sellest, kas töötaja töötab kontoris või kodus, peab tööandja vastutama oma alluva töötervishoiu ning tööalase ohutuse eest. Peale selle tuleb kaugtöö riskidest arusaamiseks teha riskianalüüs. Selleks on tööandjal tarvis teada, kus töötaja kaugtööd teeb.

Töö asukoht tuleb määratleda täpselt, näiteks töötaja koduse aadressiga. Kui tööd tehakse arvutiga, tuleb anda juhendeid ka ergonoomilise töökoha loomiseks. Tööandja peab töötajale selgeks tegema, milline on tervislik tööasend. Tuleb mõista ka kaugtöö mõju töötaja vaimsele tervisele.

Üks võimalus, kuidas töötajat kaugtööga seoses juhendada, on reeglite ja töökorralduste sätestamine eraldiseisvas dokumendis. See tuleb töötajal läbi lugeda enne kaugtöö alustamist. Vastavasse dokumenti saab lisada ka teemakohaseid soovitusi ja nõuandeid.

Tööandjal võib olla keeruline kontrollida töökoha ohutust, kui tööd tehakse kodust. See eeldab mõlemapoolset koostööd; tööandja peab tegema kõik endast oleneva ohutuse ja tööalase tervishoiu tagamiseks.

Kui tööandja ei saa veenduda töökoha ohutuses või kui ta teab, et töö tegemise koht ei vasta töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, ei tohiks tööandja lubada töötajal distantsilt tööd teha.

Tööandja võib kaugtöö tegemise koha ohutuses veendumiseks küsida töötajatelt täiendavat teavet ja tõendina fotosid või videoid. Olulisena tohib tööandja küsida teavet, fotosid ja videoid üksnes vahetult töötamiskohast, mitte näiteks muudest kodustest ruumidest. Parimaid tööohutuslahendusi võib tööandjale aidata leida ka advokaadibüroo.

Kes maksab?

Üldise reegli kohaselt on töötaja töökoha loomise ja ülalpidamisega seotud kulude eest kohustatud maksma tööandja. See kehtib ka koroonakriisi ajal kaugtööle asunud töötajate kohta. Lähtuda tuleb mõistlikkuse põhimõttest ning lõplik otsus kulude katmise kohta tehakse töötaja ja tööandja ühisel kokkuleppel.

Kui koroonaviirusest tulenevalt on töötajad saadetud kaugtööle (eeldades, et sellega on nõus ka töötajad ise), peab töötaja tagama kodust töötavatele inimestele vajalikud materjalid ja töövahendid. Tööandja võib hüvitada töövahendite soetamisega kaasnevad kulutused.

Hüvitamisele võib peale töölaua, arvuti ning ergonoomilise tooli kuuluda ka näiteks osa interneti- või kommunaalkuludest. Tähtis on mõelda ka potentsiaalsetele maksuõiguslikele eristustele, mis kulude hüvitamisega kaasnevad.

Töövahendite kasutamise ning kulude hüvitamise küsimus tuleks lahendada töölepingus või kaugtöö kokkuleppes, kus tuleks täpsustada, milliste dokumentide alusel tööandja kulusid hüvitab ning milliseks perioodiks võib töötaja töövahendid koju viia.

Asjaolude täpsustamine aitab ennetada olukordi, kus tööandja saab kaugtööl olevalt töötajalt ootamatu nõude kulude katmiseks. Olgu see siis kodus või kontoris, tööandja peab omal kulul tagama tööandjale kindla töö tegemiseks mõeldud koha.

Kuidas tagada isikuandmete kaitse?

Juhul, kui töötaja töötleb ülesannete täitmise korras isikuandmeid, tuleb tööandjal töötajat isikuandmete töötlemise korrast teavitada, sätestades isikuandmete töötlemisega seonduvaid nõudeid, mis on välja toodud näiteks töökorralduse reeglites.

Peale selle tuleks läbi mõelda, millised võivad olla kaugtööst tulenevad riskid andmetöötlusele ning kuidas neid maandada. Töötajat tuleks selles aspektis vastavalt juhendada.

Tööandja on kohustatud tagama isikuandmete turvalise töötlemise ka siis, kui töötaja vastab kliendi kirjadele väljaspool kodu, näiteks kohvikus, või töötab isikuandmeid sisaldavate paberitega kodus. Isikuandmete kaitsmiseks võib tööandja nõuda, et töötaja kasutaks ülesannete täitmiseks ainult tööandja poolt antud tööarvutit, mitte isiklikuks kasutuseks mõeldud arvutit.

Samuti võib tööandja piirata asukohti, kus on lubatud kaugtööd teha ning isikuandmeid töödelda. Kehtestada võib näiteks reegli, mis ütleb, et töötaja peab hoiduma avalikus kohas töötamisest ilma ekraanikatteta või avalike võrkude kasutamisest ilma VPN-ita.

Tööandja peab meeles pidama, et riskide maandamine ei välista tööandja vastutust andmetöötlejana. Sellest tulenevalt on oluline, et tööandja julgustaks töötajat aru andmast ka kõige pisematest isikuandmetega seotud rikkumistest.

Tööandjal tuleb hinnata kaugtööst tulenevaid riske ning teha kõik võimalik ohutuse tagamiseks, sätestades kindlad reeglid ning andes juhendeid. Kokkulepe kaugtööle asumisest tuleks kinnitada kirjalikult.

Tööandjal on võimalik töötajat teavitada ning teha kokkuleppeid ka muul oma firmale sobilikumal viisil, pidades silmas asjakohast säilitamist ning tõendamist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.