Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam: iseenda omanikuks kuulutamine ei anna ettevõttele õigust minna eraisikute hoove üles kaevama trasside hooldamiseks (0)
Article title
Urmo Heinam

Adven Eesti AS-i esindajaid 25. juuli avalikul arutelul Haabneeme ja Miiduranna gaasitrasside teemal Viimsi vallamajas ei olnud. Ettevõtte tegevjuht Urmo Heinam vastas Harju Elu küsimustele siiski 30. juulil meili teel.

Andres Tohver: Miks ei saatnud Adven oma esindajaid 25. juuli avalikule arutelule?

Urmo Heinam: Kahjuks teavitati meid avaliku arutelu toimumisest niivõrd viimasel hetkel, et teemaga kursis olevatel inimestel ei olnud võimalik oma plaane nii kiirelt ümber teha ja puhkust katkestada, et arutelul osaleda.

Küll aga oleme ise viimase 5 aasta jooksul korduvalt kutsunud kokku ja osalenud rahvakohtumistel ja koosolekutel samal teemal piirkonna elanike, valla esindajate ja Gaasivõrgud AS-iga, mille tulemina on siiani ka endiselt olnud gaasivarustus tagatud.

Miks ei soovi Adven nimetatud gaasitrasse enda omaks tunnistada?

Adven on olnud antud piirkondades alates gaasituru avanemisest 2007. kuni 2018. aastani üksnes üks maagaasi müüjatest ega ole kunagi kõnealuseid gaasitrasse opereerinud ega omanud. Kuigi Adven on mitmes teises Viimsi ja Haabneeme piirkonnas gaasi võrguettevõtja, siis antud trasse ei ole kunagi Advenile üle antud ja Advenile ei ole teada, kes on ajalooliselt trasside omanik, kes saaks neid ka üle anda. Iseenda omanikuks kuulutamine aga omandit juriidiliselt ei määra ja ei anna ettevõttele õigust minna eraisikute hoove üles kaevama trasside hooldamiseks.

Vaatamata Adveni ja piirkonna elanike korduvatele taotlustele ei ole Viimsi vald algatanud seadusekohast menetlust omandi selgitamiseks ja vajadusel peremehetu vara hõivamiseks, mis võimaldaks trassid võrguettevõttele üle anda, kes saaks neid ka nõuetekohaselt hooldada ja võrguteenust elanikele osutada. Analoogiat otsides võiks iga elektrimüüja kuulutada end elektrivõrkude omanikuks.

Maagaasiseaduse tähenduses puudub Haabneeme ja Miiduranna piirkondades võrguettevõtja. Konkurentsiameti kui järelevalve teostaja seisukoht ühtib mitmetes vastuskirjate põhjal Adveni seisukohaga.

2018. aastal lõpetas Adven maagaasi müügi Eestis ning andis muuhulgas ka Haabneeme ja Miiduranna piirkondade maagaasi müügiportfelli 01.05.2018 seisuga üle Alexela AS-ile. Samaaegselt teavitas Adven nii piirkonna maagaasi tarbijaid kui kohalikku omavalitsust (12.06.2018 kirjad nr 2-57 ja 2-58), et ei saa jätkata alates 01.09.2018 Gaasivõrk AS-ile nimetatud piirkondade gaasitarbijate poolt tarbitud võrguteenuse tasumist tarbijate eest piirkonna gaasitrassi alguses asuva Gaasivõrk AS-i mõõdupunkti avatuna hoidmiseks ning piirkonna elanikel endil on vaja sõlmida Gaasivõrk AS-iga piirkonna torustiku alguspunkti suhtes võrguteenuse osutamiseks leping.

Kahjuks septembriks 2018 lahenduseni, mis oleks taganud võrguteenuse Gaasivõrk AS-ilt otse tarbijatele arveldamise, ei jõutud. Adven ei soovinud, et kliendid jääks vastu kütteperioodi algust ilma võimalusest kodusid kütta. Seega lepiti 23.08.2018 Adveni ja Viimsi vallavalitsuse ühisel kokkusaamisel kokku, et Adven kui vastava kliendihalduse võimekuse omaja teostab kütteperioodil elanike esindamist Gaasivõrgud AS-i ees, sest selleks ajaks oli selge, et alternatiivne lahendus gaasitarnete jätkumiseks puudus. Kohtumisel lepiti kokku arveldusteenuse täpsem sisu ning vastavalt kokkulepitule edastas Adven lepingu projekti Viimsi vallale kogukondade esindajatele esitamiseks ja tutvustamiseks.

Sõltumata sellest, et enamik tarbijaid ei allkirjastanud arveldusteenuse lepingut, on Adven teenust osutanud vastavalt Viimsi vallaga kokkulepitud tingimustele. Kui Adven oleks lõpetanud võrguteenuse ostu elanike nimel Gaasivõrk AS-iga, oleks piirkonnas klientide gaasitarbimine kvalifitseerunud ebaseaduslikuks tarbimiseks, mis oleks toonud kaasa vastavate meetmete rakendamise gaasi mõõdusõlme omaniku poolt.

2018/2019 kütteperioodiks mõeldud ajutine lahendus aga kätkes endas üksnes arvete vahendamist ja selgelt välistas trasside haldamise. 23.08.2018 Adveni ja Viimsi vallavalitsuse kohtumise protokollis on märgitud, et ajutise lahenduse kestuse jooksul (planeeritud 01.09.2018 kuni 01.05.2019) lahendatakse täiendavalt probleeme ja leitakse lahendusi tekkinud olukorrale.

Adven on tarbijaid teavitanud, et lõpetab arveldusteenuse osutamise Miidurannas seisuga 30.08.2019 ja Haabneemes seisuga 31.05.2019 ja ühtlasi ka Miiduranna ning Haabneeme piirkonna elanike esindamise võrguteenuse ostmisel.

Milline on Adveni hinnangul nimetatud gaasitrasside tehniline olukord?

Adven on korduvalt Viimsi vallavalitsust teavitanud, sh juba 04.07.2014 kirjas nr 438, et visuaalse vaatluse põhjal Adveni hinnangul mitmes kohas on torustike seisund jõudnud olukorda, kus selle edasine kasutamine võib ohustada nii inimeste elu ja tervist kui olla ohtlik ka piirkonnas paiknevale varale. Samas kirjas on märgitud, et tekkinud olukorras on lahenduseks kas piirkonna gaasiga varustamise lõpetamine või torustike kiire renoveerimine, välja on toodud ka vajalik investeeringusumma ja valmidus tõid teostada, kui on olemas piisav piirkonna elanike huvi.

Peame vajalikuks rõhutada, et isegi vastava soovi korral ei oleks võimalik Advenil erakinnistutel gaasitrasside parendustöid teostada, sest tulenevalt seadusandlusest ei ole võimalik ühepoolselt ilma omaniku nõusolekuta üle võtta torustiku omandit. Valduse teostamise eelduseks on servituutide või talumiskohustuse tuvastamine ja seadmine, mis saab olla üksnes seadusliku omaniku kasuks. Kellelgi teisel ei ole võimalik teostada gaasitrasside hooldamist ega renoveerimist erakinnistutel ega täita võrguettevõtjale seatud kohustusi.

Kuidas tuleks Adveni arvates kujunenud tupikseis lahendada?

Advenile teadaoleva informatsiooni põhjal on Adven seisukohal, et gaasitrassid on peremehetud ja olukorra lahendamiseks tuleb hõivata kohaliku omavalitsuse poolt ning selle poolt kõneleb ka kaalukas avalik huvi. Seejärel saab vald anda omandi üle maagaasi võrguettevõttele kellel tekib ka seaduslik õigus trasse hallata. Konkurentsiameti kui järelevalve teostaja seisukoht ühtib Adveni seisukohaga.Maagaasiseaduse tähenduses puudub Haabneeme ja Miiduranna piirkondades võrguettevõtja.

Adven on ka pakkunud lahendusi mis tingimustel oleks võimalik trasside üle võtmine vallalt peale peremehetuks tunnistamist.

Ka konkurentsiamet on 07.08.2018 ja 25.10.2018 vastuskirjades Viimsi vallavalitsusele leidnud, et gaasitrasside omandit puudutava väljaselgitamine on Viimsi valla pädevuses ja märkinud, et juhul kui omanikku välja selgitada ei õnnestu, tuleb Viimsi vallal hõivata gaasitorustik kui peremehetu vara ning seejärel teha vastavasisulised otsustused.

Käesolevaks hetkeks on aga vald üksnes teinud ametlikku peremehetu vara hõivamise menetluse väliselt ebamäärase korralduse, mis ei anna ühelegi osapoolele selgust vara omandi üle ega ka õigust asuda vara käsutamata, mistõttu Adven on ka selle valla korralduse kohtus vaidlustanud. Loodame endiselt et vald asub kiiresti ellu viima tegevusi mis annaks kindluse pikemajalises gaasivarustuse jätkumises elanikele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.