Saada vihje
Kaupo Rätsepp tunnistab vigu (0)
9. augustil toimus HOLi juhatuse koosolek, kus ühe punktina arutati ka äriregistrile esitatud vale põhikirja küsimust.

Kuna juhatuse aseesimees Helle Lootsmann ei saanud tervislikel põhjustel koosolekul viibida, saatis ta oma seisukoha kirjalikult nii juhatusele kui Harju Elule. Avaldame selle:
„Seisukoht seoses Harju Elu küsimuste ja HOLi esimehe Kaupo Rätseppa “selgitustega”.
Tutvunud Kaupo Rätseppa korduvate selgitustega seoses HOLi juhatuse poolt volikogule esitatud ja muudatusteta HOLi volikogu poolt 14. juunil 2017. a. vastu võetud HOLi Põhikirja hilisema muutmise kohta HOLi esimehe poolt olen seisukohal, et tegemist on Kaupo Rätseppa teadliku ja tahtliku tegevusega.
HOLi esimehe tahtliku tegevusena on HOLi volikogus vastuvõetud Põhikirjas muudetud § 15 lg1 punkti 6 sõnastust ning põhikirjast on kustutatud § 19 ning esitatud muudetud kujul äriregistrile.
Sellise tegevusega on täidetud süüteo koosseis, mis on karistatav tulenevalt KarS § 281 lg 1 ja KarS § 299 lg 1 ning loomulikult ei saa see olla aktsepteeritav ei HOLi juhatuse ega HOLi volikogu poolt.
Teen ettepaneku HOLi esimehel Kaupo Rätsepal tagasi astuda ja HOLi juhatusel esitada äriregistrile koos selgitustega HOLi volikogu poolt 14.juunil 2017. a. vastu võetud HOLi Põhikiri.
Samuti tuleb tühistada Kaupo Rätsepa poolt vormistatud seadusevastased koondamisteated ja vormistada vajadusel uued, lähtudes seadustest ja kehtivast HOLi Põhikirjast.“

Nüüd Kaupo Rätsepa selgitus: „Äriregistrisse esitatud põhikirjast välja jäetud § 19 kohaselt moodustaks Liidu struktuuri direktori juhitav büroo ning juhatuse moodustatavad talitused. Põhikirjast lähtuvalt on HOLi organiteks volikogu, juhatus, juhatuse esimees ja Liidu direktor. HOLi büroo ei ole HOLi organ, millel oleks õigus teha tehinguid. Samuti ei saa seetõttu büroo moodustada ka Liidu struktuuri. Büroo moodustab Liidu direktori poolt tööle võetud töötajaskond, millest tulenevalt on mõistlik § 19 põhikirjast välja jätta.
Tunnistan HOLi juhatuse esimehena, et oleksin pidanud eespool kirjeldatud paranduse ettepaneku tegema hiljemalt 14.06.2017 toimunud HOLi volikogu koosolekul, mitte viima paranduse sisse peale volikogu poolt põhikirja kinnitamist. Tegin tol hetkel vastava paranduse eeldades, et tegemist on pigem redaktsioonilise parandusega, mis kajastab ning selgitab korrektsemalt Liidu juhtimise ja otsustamise protsessi. Möönan, et tegemist oli minupoolse veaga, mille parandamist arutasime 9. augustil toimunud juhatuse koosolekul, koosolekult puudusid Helle Lootsmann ja Kalev Kallo.“

HOLi juhatus teeb ettepaneku esitada HOLi volikogule, mis toimub 20. septembril, põhikirja muudatuse ettepanekud.

Kas HOLi senine kauaaegne tegevjuht Vello Tamm esitab ebaseadusliku koondamisteate peale Kaupo Rätsepa ja HOLi juhatuse vastu kohtusse hagi, seda Harju Elul enne lehe trükkiminekut tuvastada ei õnnestunud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.